เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ผลการจัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทภาษีอากร
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
1
ปีงบประมาณ 2553
1
ปีงบประมาณ 2552

Last update :
 Thursday, January 14, 2016