เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


:: ผลการจัดเก็บ ::
ผลการจัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทภาษีอากร
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
1
ปีงบประมาณ 2553
1
ปีงบประมาณ 2552

Last update :
 Monday, January 8, 2018