ทั่วโลก
 
 


 
ลำดับที่   ชื่อ สกุล เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ หมายเหตุ
1 น.ส. อุมา อินทรกำแหง 13415 จบง.สรรพากร 9  
2 นาง แววตา สกุลสรรเสริญ 13497 นวก.สรรพากร 8 ว  
3 นาย จิรเดช ใจรอบคอบ 13441 นวก.สรรพากร 8 ว  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4 นาง นงนุช สอนใย 8368 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8  
  งานธุรการ
5 นาย ปราโมทย์ กาญจนานุกูล 13335 บุคลากร 6  
6 นาง ธนพร อนันทวัน 13418 จพง.ธุรการ 5  
7 น.ส. กุลจิรา ยอดนิล 13423 จ.บันทึกข้อมูล 5  
8 น.ส. ปรียวิศว์ (สุณิสา) จันทร์มูล 4280 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3  
 ลูกจ้างประจำ
10 นาง อัจฉรา ฤทธิอินทร์ 1244 พนักงานธุรการ 3  
38 นาย อนันต์ ศรีรัตนสุวรรณ 1249 พนักงานธุรการ 3  
11 นาง รัชดา ขยันกิจ 1253 พนักงานธุรการ 3  
12 นาย วรชัย พรหมจักร 1254 พนักงานเดินหมาย  
13 นาง บุญเตือน บรรตานึก 1255 พนักงานเก็บเอกสาร  
 ลูกจ้างชั่วคราว
14 น.ส. ทิพวรรณ เพ็ญศรี จ.บันทึกข้อมูล  
  งานคลัง
15 นาง ประภัสสร พันธ์กอง 13424 จบง.การเงินและบัญชี 5  
16 นาง ธัญพร ยิ้มนาค 13680 เจ้าหน้าที่สรรพากร 5  
18 นาง พรรญมล วงศ์ชูพันธ์ 13576 จ.สรรพากร 4  
  งานพัสดุ
19 นาย กิจจาณัฎฐ์ มาสสุข 13427 จบง.พัสดุ 5  
20 นาง วันทนา กนกนาค 13422 จ.บันทึกข้อมูล 5  
21 นาง มัณฑนา ศรีห่วง 13428 จ.พัสดุ 4  
 ลูกจ้างประจำ
22 นาย อารีย์ คงถาวร 1246 พนักงานธุรการ 3  
23 นาย จีระศักดิ์ รอดโพธิ์ทอง 1252 พนักงานธุรการ 3  
24 นาย ชวลิต ภู่ศรี 1257 พนักงานขับรถยนต์  
25 นาย สุทธินันท์ กิตติพูลลาภ 1258 พนักงานขับรถยนต์  
26 นาย ณรงค์ชัย ม่วงพ่วง 1259 พนักงานขับรถยนต์  
27 นาย วสุวิท สถิตย์พงษ์ 1266 พนักงานขับรถยนต์  
 ลูกจ้างชั่วคราว
28 นาย วิโรจน์ รุ่งโรจน์ พนักงานขับรถยนต์  
  งานบริการผู้เสียภาษีฯ
29 นาง นิรมล กิจพิทักษ์ 13429 จบง.สรรพากร 6  
30 นาง วิไลรัตน์ แก้วสีงาม 13430 จ.สรรพากร 5  
31 น.ส. ชาริณีย์ เฉยเกิด 13431 จ.สรรพากร 2  
32 นาย ภาคิน ถึงกลิ่น 13567 จ.สรรพากร 5  
33 น.ส. จินตนา หัตถสารวิจิตร 13432 จ.สรรพากร 5  
  งานบริการแบบแสดงรายการภาษี
34 นาง ภิญญาพัชญ์ สิงห์แก้ววงศ์ 13919 จ.สรรพากร 2 ช่วยราชการ 
 ลูกจ้างประจำ
37 นาย เลิศศิลป์ มิ่งขวัญ 1243 พนักงานธุรการ 3  
35 นาย สุชาติ สิงห์ทอง 1248 พนักงานธุรการ 3  
39 นาย สืบศรี สังข์ลำใย 1250 พนักงานธุรการ 3  
  งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
40 นาย ทัศนะ ปั้นแตง 13460 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6  
41 น.ส. ดวงรัตน์ พุกนิ่ม 13437 จ.บันทึกข้อมูล 4  
ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
42 นาย สวัสดิ์ ดารารัตน์ 13406 นิติกร 7 ว ช่วยราชการ 
43 นาย ประนม อุปสอด 13445 นิติกร 7 ว.  
44 นาย ฉัตรสงคราม สมเสมอ 13442 นิติกร 7 ว.  
45 นาง ปิยะดา มีเสถียร 13444 นิติกร 6 ว  
46 นาย วีระ อินทร์เกลี่ย 13443 นิติกร 5  
47 น.ส. รมณี ชื่นอยู่ 13440 นิติกร 5  
48 นาย เด่น เกตุอู๊ด 13446 จ.บันทึกข้อมูล 5  
49 นาย ธนวัฒน์ ยิ้มแช่ม 13409 นิติกร 5 ช่วยราชการ 
 ลูกจ้างประจำ
50 นาง เรณู สวรรค์พัฒนกุล 1242 พนักงานธุรการ 3  
ฝ่ายวางแผนและประเมินผล
51 น.ส. สุนันทา อภิสิทธิ์สันติกุล 13447 นวก.ภาษี 7  
52 นาง วรรณิภา สนธิโพธิ์ 13448 นวก.ภาษี 6  
53 น.ส. จินตนา ภูฆัง 13450 นวก.ภาษี 6 ว.  
54 น.ส. เสริมจิตร ธนเจริญพิพัฒน์ 13451 นวก.ภาษี 6 ว.  
56 น.ส. จารุวรรณ วิสิทธิ์พานิช 13453 นวก.ภาษี 6 ว.  
58 น.ส. หทัยชนก มีมุข 13520 จ.บันทึกข้อมูล 3  
  ทีมบริหารสำรวจ
62 นาย อำนวย กุลทิพย์ 13532 สรรพากรอำเภอ 7  
61 น.ส. นิตยา แสงเทียรมงคล 13449 นวก.สรรพากร 6  
62 นาย พจมาน คุ้มขนาบ 13455 นวก.สรรพากร 6 ว  
101 นาย เกรียงศักดิ์ ทับทิมโต 13470 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
128 น.ส. สมจิตต์ พิศาลวาปี 13566 จ.สรรพากร 5  
135 น.ส. ศศิยากร เอี่ยมน้อย 13519 จ.สรรพากร 5  
64 นาง ช่อทิพย์ รัตนชัย 13512 จ.บันทึกข้อมูล 5  
ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี
  ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี 1
66 น.ส. สุรณี ฉิมสุข 13568 สรรพากรอำเภอ 7  
67 นาง พรทิพย์ กันเพ็ชร์ 13477 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
68 นาง พรทิพย์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ 13508 นวก.สรรพากร 6 ว  
69 น.ส. สิริกูล พูลทอง 13454 นวก.ภาษี 6 ว  
70 น.ส. สุวลักษณ์ เกลื่อนเพชร 13480 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
55 น.ส. สิริรัตน์ ห้อยประเวช 13452 นวก.ภาษี 6 ว.  
71 น.ส. เกษร รอดปั้น 13530 นวก.สรรพากร 5  
72 นาง เจนเนตร กฐินทอง 13471 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
102 น.ส. นพภาภรณ์ บ่อทอง 13492 จ.ตรวจสอบภาษี 5  
73 น.ส. น้ำฝน กุลณีย์ 13482 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
118 น.ส. ผุสดี โตเสม 13511 นวก.สรรพากร 6 ว  
 ลูกจ้างชั่วคราว
75 นาง ณัฐกฤตา สังวรินทะ จ.บันทึกข้อมูล  
  ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี 2
76 นาง สุวรรณา อินทราวุธ 13458 จ.ตรวจสอบภาษี 8 ว.  
77 น.ส. กมลพร กลิ่นสุคนธ์ 13488 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
78 น.ส. ปัญจพร ศรีสุวรรณกุล 13489 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
79 น.ส. อุษา รังสิภาพรกุล 13475 จ.ตรวจสอบภาษี 5  
80 นาง สายลม มีแสง 13476 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
81 นาง วัชรี ทองพันชั่ง 13484 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
82 น.ส. อัญญรัตน์ นรสิงห์ 13548 นวก.สรรพากร 5  
83 น.ส. ศุภิสรา กู้ทรัพย์ 13473 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
84 น.ส. รสริน อินทมานนท์ 13486 จ.ตรวจสอบภาษี 5  
57 นาย เอกกร (ฐิติพงศ์) ชุติรัตนา 13457 จ.บันทึกข้อมูล 5  
85 น.ส. ปุญญดา มีมุข 13495 จ.สรรพากร 4  
  ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี 3
87 น.ส. วราภรณ์ อุปมิตร 13459 จ.ตรวจสอบภาษี 8 ว  
88 น.ส. สมฤทัย อร่ามศาสตร์ 13481 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
89 น.ส. สุภาภรณ์ ตันวิสุทธิ์ 13478 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
90 น.ส. ภารดี สื่อสุนทรานนท์ 13479 จ.ตรวจสอบภาษี 5  
91 นาง ธราภรณ์ ผะอบทิพย์ 13472 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
108 นาง อริศรา รงค์เดชประทีป 13513 นวก.สรรพากร 6  
93 น.ส. นภา โชตเศรษฐ 13469 จ.ตรวจสอบภาษี 5  
94 นาย อนันต์ ชื่นหิรัญ 13461 จ.ตรวจสอบภาษี 6  
95 นาง บุญญฉัตร ชุณหะมณีวัฒน์ 13490 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
36 น.ส. แสงจันทร์ อินใจ 13434 จ.สรรพากร 5  
96 นาง กนกพร ปานสกุล 13494 จ.สรรพากร 4  
  ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี 4
97 นาง วลัยพร เค้าสงวนศิลป์ 13416 จ.ตรวจสอบภาษี 8 ว.  
98 น.ส. รุ่งนภา เพ็ชร์อินทร์ 13463 จ.ตรวจสอบภาษี 6  
99 นาง เพ็ญประภา คะตะสมบูรณ์ 13465 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
100 นาง สุพัตรา คำคม 13509 นวก.สรรพากร 5  
110 น.ส. สุทธิรัตน์ เอกภาพันธ์ 13468 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
103 นาง วิไลวรรณ คงเพชรศักดิ์ 13483 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
104 น.ส. ศิริพร อ่ำทิม 13474 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
105 น.ส. พัชรนันท์ ไฉยชาติ 13491 จ.ตรวจสอบภาษี 5  
65 น.ส. ณชารีย์ สอดสี 9060 นวก.สรรพากร 5 ช่วยราชการ 
105 นาง สุวรรณา บุตรดี 13421 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5  
106 นาย ธนานัฏฐ์ พงษ์อุบล 13496 จ.สรรพากร 5  
  ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี 5
115 น.ส. เกศินี ห้อยประเวช 14147 สรรพากรอำเภอ 7 ช่วยราชการ 
121 นาง กนกวรรณ ทองทวี 13466 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
117 นาย กฤษณะ วงษา 13493 จ.สรรพากร 5  
119 น.ส. สุนีย์ แจ้งจันทร์ 13531 นวก.สรรพากร 5  
74 น.ส. สมหวัง ประกายสกูล 13485 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
120 นาง นงค์นุช พัฒนวรรณนากร 14221 จ.ตรวจสอบภาษี 4 ช่วยราชการ 
122 น.ส. จารุพรรณ วงศ์แหวน 13435 น.สรรพากร 6 ว  
123 น.ส. ธนพร สังกา 13501 นวก.สรรพากร 6  
 ลูกจ้างชั่วคราว
124 น.ส. ธนกานต์ แก้วจรูญ จ.บันทึกข้อมูล  
  ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษีพิเศษ 1
1 นาย ถาวร เย็นสุจิตร 13549 สรรพากรอำเภอ 7  
112 น.ส. นวรัตน์ มีศิล 13510 นวก.สรรพากร 6 ว  
112 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รุ่งฤดี อิ่มสุขศรี 13456 เจ้าหน้าที่สรรพากร 5  
7 นาง นิตยา บุญญติพงษ์ 13536 จบง.สรรพากร 6  
6 น.ส. อรณัฐ แป๊ะสกุล 13540 นวก.สรรพากร 5  
 ลูกจ้างชั่วคราว
59 น.ส. ประภาศรี วิริยะจารี จ.บันทึกข้อมูล  
  ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษีพิเศษ 2
60 นาง ฉันทจิต วงศ์วัชรานนท์ 13581 สรรพากรอำเภอ 7  
109 นาง รติพร โพธิ์อ่ำ 13500 นวก.สรรพากร 6 ว  
2 นาง เตือนใจ วัฒนธรรม 13525 จ.สรรพากร 5  
92 น.ส. ปทิตตา เอี่ยมอ่ำ 13467 จ.ตรวจสอบภาษี 6 ว  
114 น.ส. นววรรณ (มนิสรา) แสงสว่าง 13506 จ.บันทึกข้อมูล 5  
16 นาง อนงค์ สืบชาติ 13419 จ.ธุรการ 5  
ฝ่ายกรรมวิธีและคืนภาษี
125 นาง สุทธิวรรณ บุญยิ่ง 13498 นวก.สรรพากร 6  
  งานกรรมวิธี
126 น.ส. พุฒวรรณ คงนาวัง 13516 นวก.สรรพากร 6 ว  
127 นาย ประสพ พันธุ์ทอง 13503 จ.บันทึกข้อมูล 5  
113 นาง ชุติมา ชลประทิน 13504 จ.บันทึกข้อมูล 5  
129 นาย พงศกร เนียมหอม 13502 จ.เครื่องคอมพิวเตอร์ 4  
  งานภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืนภาษี
130 นาง พัชรา สอนชม 13462 จ.ตรวจสอบภาษี 6  
131 น.ส. สุภัทรา นิสิตคุณากร 13514 นวก.สรรพากร 6 ว  
132 นาง ปาริชาต มาพัวะ 13515 นวก.สรรพากร 6 ว  
133 น.ส. กันยารัตน์ วงศ์สิทธิกร 13517 นวก.สรรพากร 6 ว  
134 น.ส. สุนีย์ ปลื้มอารีย์ 13518 จ.สรรพากร 5  
5 นาง ชนิดา จันน้อย 13526 จ.สรรพากร 5  
136 น.ส. บุญรัตน์ กิมกูล 13537 จ.สรรพากร 5  
137 น.ส. ชลิดา มุจรินทร์ 13426 จ.สรรพากร 4  
 ลูกจ้างประจำ
138 น.ส. ศิริพร ศรีตะลา 1245 จ.ธุรการ  
139 นาง กนกกาญจน์ จำนงค์ 1251 จ.ธุรการ  
 ลูกจ้างชั่วคราว
140 นาง วิไลพร รัตนะธำรงพรรณ จ.บันทึกข้อมูล  
 
สส.เมืองนครสวรรค์
1 น.ส. สุพัตรา องค์จินดาวณิช 13532 สรรพากรอำเภอ 7  
  งานบริหารทั่วไป
111 นาง วรรณดี ไกรฤทธิ์ 13544 จบง.สรรพากร 6  
2 น.ส. อารีย์ การินทร์รัตน์ 13522 จบง.สรรพากร 6  
3 นาง กนกภรณ์ บุญปัญญา 14109 จ.บันทึกข้อมูล 5 ช่วยราชการ 
  งานรับชำระและคืนภาษี
4 น.ส. กาญจนา สาลีผล 13524 จบง.สรรพากร 6  
6 น.ส. พรพนา ราชสุทธิ์ 13527 จ.สรรพากร 5  
  งานสำรวจและเร่งรัดฯ
9 น.ส. อัจฉรา สินภูมิภาณุรักษ์ 13529 นวก.สรรพากร 6  
10 น.ส. ปรียา วิเชียรรัตน์ 13228 จบง.สรรพากร 6  
11 นาย สมชาย บรรตานึก 13562 จบง.สรรพากร 5  
 ลูกจ้างประจำ
12 นาย สมชาติ ยิ้มแช่ม 1260 พนักงานขับรถยนต์  
 ลูกจ้างชั่วคราว
13 น.ส. ชัญญา ธรรมศร พนักงานสรรพากร  
14 น.ส. ปณิตา สถิรยุทธนา จ.บันทึกข้อมูล  
 
สส.ตาคลี
2 น.ส. สมพร โพธิตา 14154 สรรพากรอำเภอ 7  
  งานบริหารทั่วไป
2 น.ส. สุกัญญา ฤทธิ์ประเสริฐ 13535 จ.บันทึกข้อมูล 5  
  งานรับชำระและคืนภาษี
3 นาย เกียรติชัย ล้อศรีพัฒน์ 13507 นวก.สรรพากร 6  
4 นาง อุไรวรรณ เกียรติยศ 13538 จ.สรรพากร 5  
  งานสำรวจและเร่งรัดฯ
5 นาง น้ำฝน ศรีเชื้อ 13539 นวก.สรรพากร 6  
 ลูกจ้างประจำ
7 นาย ปราโมทย์ พุ่มอยู่ 1261 พนักงานขับรถยนต์  
 
สส.ลาดยาว
1 นาง ภณิดา อาจารยางกูร 13554 สรรพากรอำเภอ 7  
  งานบริหารทั่วไป
2 นาง ศุภพร อินทร์เพ็ญ 13543 จบง.สรรพากร 5  
3 น.ส. ปนัดดา บุญเพิ่ม 13583 จ.สรรพากร 3  
  งานรับชำระและคืนภาษี
4 นาย ยงยุทธ์ สารชาติ 13546 จ.สรรพากร 5  
 ลูกจ้างประจำ
5 นาย ทวนทน เอราวรรณ 1263 พนักงานขับรถยนต์  
 
สส.พยุหะคีรี
2 นาง จรินทร์รัตน์ บุญสุวรรณ 13523 จบง.สรรพากร 5  
3 นาง โสภี ลลิตกิตติกุล 13552 จ.สรรพากร 5  
4 น.ส. เพ็ญศิริ ครุฑพงษ์ 13553 จ.สรรพากร 4  
 ลูกจ้างประจำ
5 นาย เรวัฒน์ นาคฉาย 1264 พนักงานขับรถยนต์  
 
สส.บรรพตพิสัย
1 นาง รสริน หวลมุกดา 13541 สรรพากรอำเภอ 7  
2 นาง ประทีป วันดี 13555 จบง.สรรพากร 5  
3 นาย เทิดศักดิ์ วงศ์ชูพันธ์ 13556 จ.สรรพากร 5  
 
สส.ท่าตะโก
1 นาย อนันต์ เถาลอย 13439 นิติกร 7 ว  
2 น.ส. อุบลรัตต์ ตั้งรัศมี 13559 จบง.สรรพากร 5  
3 นาง ฉวีวรรณ ฉันทวิบูลชัย 13578 จบง.สรรพากร 5  
 ลูกจ้างประจำ
4 นาย ประสพ ทันนิธิ 1267 พนักงานขับรถยนต์  
 
สส.ไพศาลี
1 นาย อำนาจ ไทยยัง 13533 จบง.สรรพากร 6  
2 น.ส. สุรภี วงศ์ชูพันธ์ 13560 จ.สรรพากร 5  
3 นาง ปรารถนา ฤทธิ์เต็ม 14085 นวก.สรรพากร 4 ช่วยราชการ 
 
สส.ชุมแสง
1 นาง ภัทรพร สิทธิวงษ์ 13572 สรรพากรอำเภอ 7  
2 นาง สมพร อินทะวงษ์ 13565 จบง.สรรพากร 5  
3 น.ส. อมราลักษณ์ โชติสุข 13580 จ.สรรพากร 4  
 ลูกจ้างประจำ
4 นาย วีระ ลูกบัว 1262 พนักงานขับรถยนต์  
 
สส.หนองบัว
1 นาย อุดม จงเจริญ 13577 สรรพากรอำเภอ 7  
2 น.ส. อัจฉรา สาแช 13705 จ.ธุรการ 5  
3 น.ส. จริยา ปรัชญาสกุล 13571 จ.สรรพากร 3  
 ลูกจ้างประจำ
4 นาย วิมล เครืออ่อน 1268 พนักงานขับรถยนต์  
 
สส.โกรกพระ
107 น.ส. ศุภร ใบไพศาล 13438 นิติกร 7  
3 นาง นุชจรินทร์ วิวรรธน์ตระกูล 13685 จ.สรรพากร 5  
4 น.ส. ปัทมา จันทร์ลอย 13570 จ.สรรพากร 2  
 
สส.เก้าเลี้ยว
1 นาย วีระ รังสิกรรพุม 13574 สรรพากรอำเภอ 7  
2 นาง นวลจิรา ศรีสวรรค์ 13575 จบง.สรรพากร 5  
3 นาง ฐิติพร แจ้งกระจ่าง 13551 จ.สรรพากร 5  
 ลูกจ้างประจำ
4 นาย เกียรติสวัสดิ์ สังข์ลำใย 1247 พนักงานธุรการชั้น 3  
 
สส.ตากฟ้า
1 น.ส. สุจิตรา ธนะมัย 13558 สรรพากรอำเภอ 7  
8 นาย เกล้า สิเนรุราช 13499 นวก.สรรพากร 6  
2 น.ส. อุบลรัตน์ พิมล 13563 จ.สรรพากร 4  
3 นาง มธุรส รอดไผ่ 13579 จ.สรรพากร 4  
 ลูกจ้างประจำ
4 นาย ฐานิศวร์ ณภัทร์จิระ 1269 พนักงานขับรถยนต์  
 
สส.แม่วงก์
1 นาย สุทัศน์ พรมเดช 13547 นวก.สรรพากร 6  
2 นาย สรวิศ สุพรรณ 13582 จบง.สรรพากร 5  
 

Last update : Thursday, October 25, 2007