ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
รายการครุภัณฑ์ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 1 เครื่อง ราคารวมค่าติดตั้ง
  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน    
  ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU    
2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 2 เครื่อง ราคารวมค่าติดตั้ง
  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน    
  ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU    
3 เครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อก 3 เครื่อง  
รายการครุภัณฑ์นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 1 หลัง  
2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด 2 หลัง  
3 โต๊ะทำงานระดับ 7 2 ตัว  
4 เก้าอี้ทำงานระดับ 7 2 ตัว  
5 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 2 ตัว  
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศ
1. เครื่องปรับอากาศขนาด ไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง
3. เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
4. จะต้องเป็นเครื่องปรับอากาศ ที่ปิดเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศตามระเบียบ
    กรมสรรพสามิตว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศ
    ตามประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538
5. จะต้องเป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ประหยัดไฟฟ้า
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
    6.1  สวิตซ์ 1 ตัว
    6.2  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
    6.3  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
7. เป็นของใหม่มิเคยใช้งานมาก่อน
8. ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้งให้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง จำนวน 1
    เครื่อง และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี จำนวน 2 เครื่อง โดยไม่คิด
    ค่าใช้จ่ายใด ๆ
9. รับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 1 ปี
10.ต้องมีตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดนครสวรรค์และมีช่างผู้ชำนาญการในการซ่อม
    บำรุง
เครื่องโทรศัพท์
1. แบบอนาล๊อก
2. แบบ Single line (หมายเลขเดียว)
3. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
....................................................................................
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก
1. เป็นตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก
2. ขนาด 5 ฟุต 1486 x 406 x 876 mm
3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด
1. เป็นต็เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด
2. มือจับชนิดเปิด
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 915 x 457 x 1830 mm
4. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
5. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
โต๊ะทำงานระดับ 7
1. เป็นโต๊ะทำงานทำด้วย ไม้ขาเป็นเหล็ก
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 150 x 75 ซม.
3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
เก้าอี้ทำงานระดับ 7
1. เป็นเก้าอี้ทำงานระดับ 7
2. เป็นเก้าอี้หมุนพนักพิงสูงมีล้อเลื่อน หุ้มด้วยหนังเทียม
3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6
1. เป็นเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6
2. มีพนักพิงหลัง โครงขาเหล็ก พ่นดำ เบาะหุ้มด้วยผ้าหนัง
3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
....................................................................................

Last update : Tuesday, December 8, 2009