เกี่ยวกับ สท.นครศรีธรรมราช
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร  
ส่วนวางแผนและประเมินผล  
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี  
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  
ส่วนบริหารงานทั่วไป  
ส่วนกำกับดูแลฯ  
ทีมบริหารการสำรวจ  
ผลการจัดเก็บ ( ปีงบประมาณ )
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนะนำ จ.นครศรีธรรมราช
แผนผังเว็บไซด์
 
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง - ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี


( 008815 )

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ลสก.
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
083249 นายอภิชัย  พนากุลวิจิตร นิติกรชำนาญการ
-
113526 น.ส.นิจพร  วนศิริพงศ์ นิติกรชำนาญการ
-
080859 น.ส.วันดี  วาตะ นิติกรชำนาญการ
-
109543 นายพิษณุ  ดำศรี นิติกรชำนาญการ
-
130936 นางชุติมณฑน์  สังฆโต นิติกรชำนาญการ
-
116688 นายสมพงค์  เดชสุรางค์ นิติกรชำนาญการ
-
172981 นายสุขสันต์  ผสมธาตุ นิติกรชำนาญการ
-
193337 นางอรนุช  เธียรโชติ นิติกรชำนาญการ
-
120012 นางสุภาวดี  เนื่องชุมพู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-
274081 นายปัญญา  ทองประดับเพชร พนักงานธุรการ ส4
-
8025652 น.ส.รัชดาภรณ์  ลักษณะวิมล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดฯ
-
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช โทร. 0-7532-4071-2

Last update: Monday, November 17, 2014
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช > โครงสร้างการบริหาร > ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ถ.นครศรี - ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-4071-2, 0-7532-4909-10