เกี่ยวกับ สท.นครศรีธรรมราช
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร  
ส่วนวางแผนและประเมินผล  
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี  
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  
ส่วนบริหารงานทั่วไป  
ส่วนกำกับดูแลฯ  
ทีมบริหารการสำรวจ  
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด  
ผลการจัดเก็บ ( ปีงบประมาณ )
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนะนำ จ.นครศรีธรรมราช
แผนผังเว็บไซด์
 
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง


( 008815 )


เลขที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
113526
นางสาวนิจพร วนศิริพงศ์
นิติกรชำนาญการ
-
080859
นางสาววันดี วาตะ
นิติกรชำนาญการ
-
109543
นายพิษณุ ดำศรี
นิติกรชำนาญการ
-
116688
นายสมพงศ์ เดชสุรางค์
นิติกรชำนาญการ
-
130936
นางชุติมณฑน์ สังฆโต
นิติกรชำนาญการ
-
193337
นางอรนุช เธียรโชติ
นิติกรชำนาญการ
-
083249
นายอภิชัย พนากุลวิจิตร
นิติกรชำนาญการ
-
201438
จ.ส.ต.เวชกร ภูแซมแสง
นิติกรชำนาญการ
-
172981
นายสุขสันต์ ผสมธาตุ
นิติกรชำนาญการ
-
120012
นางสุภาวดี เนื่องชมพู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-
274081
นายปัญญา ทองประดับเพชร
พนักงานธุรการ 3
ลูกจ้างประจำ
8025652
นางสาวรัชดาภรณ์ ลักษณะวิมล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดฯ
ลูกจ้างชั่วคราว

Last update: Monday, October 28, 2013
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช > โครงสร้างการบริหาร > ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ถ.นครศรี - ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-4071-2, 0-7532-4909-10