เกี่ยวกับ สท.นครศรีธรรมราช
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร  
ส่วนวางแผนและประเมินผล  
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี  
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  
ส่วนบริหารงานทั่วไป  
ส่วนกำกับดูแลฯ  
ทีมบริหารการสำรวจ  
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด  
ผลการจัดเก็บ ( ปีงบประมาณ )
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนะนำ จ.นครศรีธรรมราช
แผนผังเว็บไซด์
 
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง - ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี


( 008815 )

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ลสก.
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
083249
นายอภิชัย  พนากุลวิจิตร
นิติกรชำนาญการ
-
113526
น.ส.นิจพร  วนศิริพงศ์
นิติกรชำนาญการ
-
080859
น.ส.วันดี  วาตะ
นิติกรชำนาญการ
-
109543
นายพิษณุ  ดำศรี
นิติกรชำนาญการ
-
130936
นางชุติมณฑน์  สังฆโต
นิติกรชำนาญการ
-
116688
นายสมพงค์  เดชสุรางค์
นิติกรชำนาญการ
-
172981
นายสุขสันต์  ผสมธาตุ
นิติกรชำนาญการ
-
193337
นางอรนุช  เธียรโชติ
นิติกรชำนาญการ
-
120012
นางสุภาวดี  เนื่องชุมพู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-
274081
นายปัญญา  ทองประดับเพชร
พนักงานธุรการ ส4
-
8025652
น.ส.รัชดาภรณ์  ลักษณะวิมล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดฯ
-
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช โทร. 0-7532-4071-2
Last update: Tuesday, July 21, 2015
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช > โครงสร้างการบริหาร > ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ถ.นครศรี - ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-4071-2, 0-7532-4909-10