7
     
       ทั่วโลก
 
 
 
สรรพากรพื้นที่น่าน
แนะนำจังหวัดน่าน
ผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บปี 2562  
ผลการจัดเก็บปี 2557-2561  
กระดานข่าว
กระดานถามตอบ
ภาพกิจกรรม
แผนผังเวปไซท์
 
 
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ปีงบประมาณ 2557 - 2561

หน่วย : ล้านบาท

 

2557

2558

2559

2560

2561

ประเภทภาษี

จัดเก็บได้

เปรียบเทียบ ประมาณการ

จัดเก็บได้

เปรียบเทียบ ประมาณการ

จัดเก็บได้

เปรียบเทียบ ประมาณการ

จัดเก็บได้

เปรียบเทียบ ประมาณการ

จัดเก็บได้

เปรียบเทียบ
ประมาณการ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

197.069

-26.702

194.845

5.640

215.203

18.955

174.194

24.733

140.877

0.558

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

70.124

-2.057

81.241

-4.623

82.184

7.603

85.340

13.234

84.890

-2.640

ภาษีการค้า

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

145.162

-17.192

154.701

115.295

1083.982

864.371

1622.136

546.516

1597.500

-67.193

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

28.231

1.697

30.018

2.883

42.890

9.408

38.553

3.091

28.827

-0.985

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

อากรแสตมป์

21.390

-6.998

22.691

0.519

28.943

5.505

26.598

-3.005

28.463

0.834

รายได้อื่น ๆ

0.875

0.317

0.700

0.220

1.049

0.206

1.324

0.354

1.368

0.381

รวมทุกประเภทภาษีอากร

462.852

-50.935

478.558

119.933

1454.251

906.048

1948.146

584.924

1879.843

-69.045Navigator :  สรรพากรพื้นที่น่าน > ผลการจัดเก็บ > ผลการจัดเก็บปี 2556-2560