ทั่วโลก
 
 
 
สรรพากรพื้นที่น่าน
ทำเนียบผู้บริหาร  
หน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
สถานที่ตั้ง  
พื้นที่ให้บริการภายในสังกัดสรรพากรพื้นที่น่าน  
หมายเลขโทรศัพท์  
แนะนำจังหวัดน่าน
ผลการจัดเก็บ
กระดานข่าว
กระดานถามตอบ
ภาพกิจกรรม
แผนผังเวปไซท์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน

รหัสทางไกล 054 โทรศัพท์เบอร์กลาง783683-5 ,710297

<>
หน่วยงาน
โทรสายตรง
โทรภายใน
โทรสาร
สรรพากรพื้นที่น่าน
0-54774164 
111 
771603 
- หน้าห้อง
 
129 
 
- บริการข้อมูลข่าวสารและติดต่อสอบถาม
 
128 
 
นางสาวเรณู ผลประเสริฐ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ  
123
 
นายชินนิวัฒน์ มูลฐี นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ  
125
 
นายชาตรี อินทรวิเศษ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ  
132
 
ส่วนบริหารงานทั่วไป
 
 
 
หัวหน้าส่วน (นายชาตรี อินทรวิเศษ)
 
132
 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
130
 
- งานธุรการ
 
128
 
- งานคลัง
 
109
 
- งานพัสดุ
 
131
 
- ทีมกำกับดูแลพิเศษ
 
102
 
- งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์
 
114
 
- งานบริการแบบแสดงรายการภาษี
 
113
 
ส่วนวางแผนและประเมินผล
 
 
 
หัวหน้าส่วน(นางสาวชมลักษณ์ ไชยฮั่ง)
 
116 
 
- งานตรวจและประเมินผล
 
110,115,117 
 
- ทีมสนับสนุนฯ
 
120
 
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี
 
 
 
หัวหน้าส่วน(นายชินนิวัฒน์ มูลฐี)
 
125
 
- งานกรรมวิธี
 0-54773040
 106, 107
 
- งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
 108
 
- งานคืนภาษี
 
 124
 
ส่วนตรวจสอบภาษีอากรภาษีอากร
 
 
 
ส่วนตรวจสอบภาษีอากรภาษีอากรที่ 1  (นางพัชรา เพ็ชรกุล)
 
104
 
- ทีมตรวจสอบภาษีอากร
 
102,103,119
 
ส่วนตรวจสอบภาษีอากรภาษีอากรที่ 2 (นางสาวเรณู ผลประเสริฐ)
 
123 
 
- ทีมตรวจสอบภาษีอากร
 
122,127
 
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 
 
 
หัวหน้าส่วน(ส.ต.ต.กิตติ ชูเถื่อน)
 
 
 
- งานกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 
112
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน
0-54716065
 
0-54716064
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา
0-54691578
 
0-54691577
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย
0-54789121
 
0-54789126
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง
0-54761072
 
0-54761082
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม
0-54769062
 
0-54769064
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา
0-54799127
 
0-54799697
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง
0-54795118
 
0-54795012
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง
0-54797124
 
0-54797126
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว
0-54791006
 
0-54791254
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น
0-54787076
 
0-54787118
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ
0-54778075
 
0-54778076
 
 
Navigator :  สรรพากรพื้นที่น่าน > สรรพากรพื้นที่น่าน > หมายเลขโทรศัพท์