ทั่วโลก
 
 
 
สรรพากรพื้นที่น่าน
ทำเนียบผู้บริหาร  
หน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
สถานที่ตั้ง  
พื้นที่ให้บริการภายในสังกัดสรรพากรพื้นที่น่าน  
หมายเลขโทรศัพท์  
แนะนำจังหวัดน่าน
ผลการจัดเก็บ
กระดานข่าว
กระดานถามตอบ
ภาพกิจกรรม
แผนผังเวปไซท์
 

 

วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค

กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร

กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี

พิจารณาคืนเงินภาษีอากร

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

            ระบบงานมาตรฐานสากล  เพื่อบริการประชาชน  และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ

จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง ทั่วถึง เป็นธรรมตามกฎหมาย

ให้บริการดูแล และให้คำแนะนำกับผู้เสียภาษีด้วยความจริงใจ

สร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้กับประชาชน

 

 


Navigator :  สรรพากรพื้นที่น่าน > สรรพากรพื้นที่น่าน > หน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ