สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา บรรยายให้ความรู้เรื่องภาษีอากรแก่นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน 19 สิงหาคม 2559