สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านออกหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เนื่องในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด(เจ้าอาวาส) ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561