สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านออกบูทโครงการขับเคลื่อนมาตรการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่านและให้ความรู้ด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านกาแฟ แก่นักเรียนที่เรียนรู้และฝึกทักษะวิสาหกิจเริ่มต้น(Start Up) ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561