พระบรมราโชวาท
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมสรรพากร


ยื่นแบบอินเทอร์เน็ต


บริการจดทะเบียน online

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สรรพากรสาส์น

อีเมล์
 

 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี
ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ปี ๒๕๕๔
 
:: ถูกต้อง ภูมิใจ ให้ชาติ :: ## ถึงเวลา ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ประจำปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ - ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ## :: เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน ::  
 
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91
การหักค่าลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ตามมติ ครม.
บริการผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี๒๕๕๔ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)
หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะบิดา-มารดา (ลย.03)
ตรวจสอบรายชื่อมูลนิธิฯ ที่สามารถหัหลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
RD Call Center : 1161 ขยายเวลาให้บริการ
ปฏิทินภาษีอากร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประจำเดือน กุมพาพันธ์ ๒๕๕๕
           
 
 
 
 
           
                                             
        สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี
จะออกบริการรับแบบ ภ.ง.ด.90,91ทางอินเตอร์เน็ต นอกสถานที่
ณ ใต้ถุนห้องประชุม อ.เมืองปัตตานี ติดกับที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เว้นวันหยุดราชการ


 
e-mail : charming_tani@hotmail.com
  ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว  
  ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต  
  โปรแกรมคำนวณภาษีฯสังหาริมทรัพย์  
     
  แบบแสดงรายการภาษี  
  ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์  
  Insight Pasi  
     
  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  
  ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์  
  บริการให้ความรู้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  
  สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี  
  ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสาร ขอคืนภาษีฯ  
  ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91  
     
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
  อากรแสตมป์  
     

Last update : Friday, March 16, 2012