เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เว็บไซด์ในจังหวัดพัทลุง
 
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
สำนักงานประปาพัทลุง
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง
โครงการชลประทานพัทลุง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
 
กระทรวงการคลัง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
 
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
สำนักงานประกันภัยจังหวัดพัทลุง
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง
 
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลกงหรา
โรงพยาบาลเขาชัยสน
โรงพยาบาลควนขนุน
โรงพยาบาลปากพะยูน
โรงพยาบาลศรีบรรพต
โรงพยาบาลป่าบอน
โรงพยาบาลบางแก้ว
โรงพยาบาลป่าพะยอม
 
กระทรวงยุติธรรม
เรือนจำกลางพัทลุง
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
 
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
แขวงการทางพัทลุง
 
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย
 
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง
 
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
เทศบาลเมืองพัทลุง
เทศบาลตำบลปากพะยูน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 
หน่วยงานอิสระ
ศาลจังหวัดพัทลุง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกงหรา
สถานีตำรวจภูธรอำเภอตะโหมด
สถานีตำรวจภูธรอำเภอควนขนุน
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพะยูน
สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าบอน
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอศรีนครินทร์
 
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
โรงเรียนปัญญาวุธ
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
โรงเรียนตะโหมด
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร)
โรงเรียนควนพระสาครินทร์
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150
โรงเรียนวัดบ้านนา
โรงเรียนวัดลำใน
 
อื่นๆ
พัทลุง.คอม
เมืองลุงดอทคอม
บ้านตะโหมด.คอม
วัดบ้านสวน (อ.ควนขนุน)
วัดถ้ำสุมะโน
บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน
 

Last update :
 Friday, June 17, 2011