แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2552
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
    (ราคากลาง)       โดยสังเขป
1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของพื้นที่ เดือน ก.พ.52 - วิธีตกลงราคา หจก.เดชดีพาณิชย์ หจก.เดชดีพาณิชย์  
        ราคา 22,320.- บาท ราคา 22,320.- บาท  
2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของพื้นที่สาขา - วิธีตกลงราคา ปั้มน้ำมันในพื้นที่สาขานั้นๆ ปั้มน้ำมันในพื้นที่สาขานั้นๆ  
  เดือน ก.พ.52     ราคา 11,400.- บาท ราคา 11,400.- บาท  
3 จัดจ้างตรวจเช็คเครื่องโปรเจคเตอร์ - วิธีตกลงราคา บจ.ไทยธัญญะวิศวกรรม บจ.ไทยธัญญะวิศวกรรม  
        ราคา 3,500.- บาท ราคา 3,500.- บาท  
4 จัดจ้างตรวจเช็คเครื่องพิมพ์ Infoprint 12 - วิธีตกลงราคา บจ.ไทยธัญญะวิศวกรรม บจ.ไทยธัญญะวิศวกรรม  
        ราคา 2,000.- บาท ราคา 2,000.- บาท  
5 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ชุด - วิธีตกลงราคา ร้านเส้นดินสอ ร้านเส้นดินสอ  
        ราคา 5,100.- บาท ราคา 5,100.- บาท  
6 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 ก้อน - วิธีตกลงราคา ร้านไฮคอมพิวเตอร์ ร้านไฮคอมพิวเตอร์  
        ราคา 3,900.- บาท ราคา 3,900.- บาท  
7 จ้างซ่อมเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต - วิธีตกลงราคา บจ.อินเกรส โอเอ บจ.อินเกรส โอเอ  
  ยี่ห้อ cannon     ราคา 820.- บาท ราคา 820.- บาท  
8 จ้างถ่ายเอกสารสำนวนเร่งรัดภาษีค้าง - วิธีตกลงราคา ร้านฐิติพันธ์ ร้านฐิติพันธ์  
        ราคา 88.- บาท ราคา 88.- บาท  
9 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร - วิธีตกลงราคา ร้านสุพงศ์ก๊อปปี้ ร้านสุพงศ์ก๊อปปี้  
        ราคา 5,200.- บาท ราคา 5,200.- บาท