เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสท.พิจิตร
พื้นที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ทำเนียบผู้บริหาร
ที่ตั้งสำนักงาน
งบทดลองปีงบประมาณ2559
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
สัญาจ้างเหมา
ประกาศประกวดราคา
มาตรา 7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรา 9(4)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานและโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตรปีงบประมาณ2558
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ประจำปีงบประมาณ 2557
ห้องข่าวกรมสรรพากร
ประมวลภาพกิจกรรม
กม.ออกใหม่
ปฏิทินภาษี
ผู้ควบคมุศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
แยกตามประเภทภาษี
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ประมาณการผลจัดเก็บ
ประมาณการผลจัดเก็บ 2558
ประมาณการผลจัดเก็บ 2557
ประมาณการผลจัดเก็บ 2559
กิจการหลักในจังหวัดพิจิตร

Last update : Tuesday, June 25, 2013