เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกจัดกิจกรรม “ ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ” ปีที่4
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบ ภ.ง.ด.51 และการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามแบบ ภ.ง.ด.94 กรณีการหักค่าลดหย่อน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556
รองอธิบดีตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกได้จัดสัมมนาหลักสูตร Care & Share สำหรับผู้ประกอบการ กิจการโรงสี และกิจการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักการคลังเทศบาลนครพิษณุโลกเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  03 เม.ย. 57
ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
 - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 - ร่างขอบเขตของงาน TOR
 - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
 - รายละเอียดคุณลักษณะ 2 ล้อ
 - รายละเอียดคุณลักษณะ 4 ล้อ
กรมสรรพากรจัดโครงการประกวดหนังสั้น “หนังสั้น สำนึกยาว” ภายใต้หัวข้อ “จิตสำนึกดีกับภาษีสรรพากร”


Last Update : Monday, August 18, 2014