เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก

ปี 2559

ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
เมษายน 2559
มีนาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มกราคม 2559

ปี 2558

เมษายน 2558
มีนาคม 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558

Last Update : Thursday, February 2, 2017