Untitled Document

 

    a พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
    a สัมมนา "SME บัญชีภาษีชุดเดียว" ให้ผู้จัดทำบัญชี การแจ้งแนวทางปฏิบัติปรับปรุงทางปฏิบัติปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้อง
    a มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
    a สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มอบโต๊ะและเก้าอี้ ให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
    a เกณฑ์การจำแนกลักษณะ SMEs และสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SMEs ของประเทศในอาเซียน
    “ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
       
    รายงานงบทดลอง สท.แพร่ a
    คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของกรมสรรพากร a
    การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป a
    แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่างๆ
    ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
    ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
   
    สอบถามการขอคืนภาษี
    ปฏิทินภาษีอากร
    a FAQ : คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
    สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน  
       

Last update : Wednesday, November 1, 2017