Untitled Document
    a สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ได้รับคัดเลือกเป็น "องค์กรต้นแบบส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยจังหวัดแพร่"
    a ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานสรรพากร สรรพากรพื้นที่แพร่
    a มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
    a สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ร่วมงาน กิ๋นสลากหลวง ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่
    a สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ร่วมโครงการ "ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยุง"
    a สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มอบโต๊ะและเก้าอี้ ให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
    a ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดแพร่
    a โครงการ " ภาษีอากรสำหรับเยาวชน " ณ โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
    a โครงการ " ภาษีอากรสำหรับเยาวชน " ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
    a สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้ วิทยาลัย(เทคนิคแพร่,สารพัดช่างแพร่,การอาชีพลอง,การอาชีพสอง) เพื่อใช้ฝึกทักษะให้นักศึกษา
    a "ร่วมใจ ทำดี สามัคคี ถวายในหลวง " ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ้อม
    a โครงการ " กระดาษหน้าที่ 3 : รีไซเคิลซ้อนสอง (2) " ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา
    a เกณฑ์การจำแนกลักษณะ SMEs และสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SMEs ของประเทศในอาเซียน
    สิทธิพิเศษสำหรับผู้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
    “ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ
       
    คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของกรมสรรพากร a
    ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราไหม่ สำหรับปีภาษี 2556 และปีภาษี 2557
    ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
   
    สอบถามการขอคืนภาษี
    ปฏิทินภาษีอากร
    a FAQ : คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
    สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน  

Last update : Friday, July 24, 2015