ประวัติสำนักงานพื้นที่สรรพากรแพร่

               สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 เดิมตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ต่อมากรมสรรพากรได้ปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทำให้สถานที่สำนักงานคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ขณะเดียวกันก็ได้รายงานกรมสรรพากรเพื่อขอสร้างอาคารสำนักงาน ซึ่งกรมฯ ก็ได้อนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน 26,042,800.00 บาท และได้เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นเอกเทศบนที่ดินราชพัสดุ บริเวณหมู่บ้านข้าราชการสรรพากร ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในจำนวนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 และเสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2542 ได้ย้ายสำนักงานเข้ามาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เป็นต้นมา

รูป สำนักงานสรรพากรจังหวัดแพร่ ปีพ.ศ.2542

รูป สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
รูป อาคารบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างสรรพากรพื้นที่แพร่


Last update : Friday, January 8, 2010