ผลการจัดเก็บภาษีอากรแยกเป็นรายดือน ปีงบประมาณ 2559  
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 รวมทั้งสิ้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 21.123 16.824 17.236 22.828 18.814 41.147 28.774 24.374 24.103 16.397 17.080 24.500 273.200
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 11.179 7.056 13.405 6.578 7.787 10.669 6.915 15.893 17.613 8.639 8.860 22.200 136.794
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 26.844 25.025 27.580 32.254 30.886 26.691 33.097 36.210 35.827 36.033 26.555 28.961 365.963
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.271 4.016 7.523 3.924 3.935 4.355 4.145 10.030 3.177 4.728 2.960 4.280 57.344
อากรแสตมป์ 2.157 2.247 2.963 2.325 2.307 2.392 2.452 2.202 2.287 2.074 2.266 2.180 27.852
รายได้อื่น 0.115 0.101 0.112 0.079 0.097 0.112 0.132 0.091 0.109 0.104 0.157 0.131 1.340
รวมทุกประเภทภาษี 65.689 55.269 68.819 67.988 63.826 85.366 75.515 88.800 83.116 67.975 57.878 82.252 862.493

Last update : Thursday, October 27, 2016