Untitled Document

   
aa พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย
aa สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ร่วมงาน "วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า"
aa สัมมนา "SME บัญชีภาษีชุดเดียว" ให้ผู้จัดทำบัญชี การแจ้งแนวทางปฏิบัติปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้อง
aa สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ออกบริการรับยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และให้คำแนะนำการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90,90,91 ณ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
aa ท่านนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดฯ จังหวัดแพร่
aa พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
aa กรมสรรพากรจัดสัมนา "การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs"
aa สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่เข้าร่วมกิจกรรม bike for dad
aa สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ได้รับคัดเลือกเป็น "องค์กรต้นแบบส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยจังหวัดแพร่"
aa มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
aa สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ร่วมงาน กิ๋นสลากหลวง ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่ ปี 2557
aa สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ร่วมโครงการ "ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยุง"
aa สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มอบโต๊ะและเก้าอี้ ให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
aa ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดแพร่
aa ทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2557 ณ วัดนาแหลมเหนือ
aa โครงการ " ภาษีอากรสำหรับเยาวชน " ณ โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
aa โครงการ " ภาษีอากรสำหรับเยาวชน " ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
aa สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้ วิทยาลัย(เทคนิคแพร่,สารพัดช่างแพร่,การอาชีพลอง,การอาชีพสอง) เพื่อใช้ฝึกทักษะให้นักศึกษา
aa "ร่วมใจ ทำดี สามัคคี ถวายในหลวง " ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ้อม
aa " กระดาษหน้าที่ 3 : รีไซเคิลซ้อนสอง (2) " ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา
aa สท.แพร่ ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาปี 2556
aa โครงการครูสอนภาษี ณ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม และโรงเรียนบ้านร้องเข็ม
aa โครงการเพิ่มศักยภาพ/ความรู้ภาษีอากรและสร้างเครือข่ายแกนักศึกษาฝึกงาน
aa กิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
aa บริจาครถยนต์ที่ครบอายุการใช้งาน ให้วัดพระหลวง และโรงเรียนปงท่าข้าม
aa สท.แพร่ ร่วมงานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถและทอดกฐิน ณ วัดไหม่สันติธรรม จ.เชียงราย
aa สท.แพร่ ร่วมกิ๋นสลากหลวง ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจ.แพร่ ปี 2555
aa สท.แพร่ บริจาครถยนต์ที่ครบอายุการใช้งานจำนวน 2 คัน ให้วัดสันป่าสัก และวัดเหมืองค่า จ.แพร่
aa โครงการ " รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต"
aa สท.แพร่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมิ่ง
aa สรรพากรพื้นที่แพร่ ทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดแพร่ธรรมมาราม อ.เด่นชัย
aa สรรพากรพื้นที่แพร่ ร่วมทำบุญและเททองหล่อพระพุทธรูป ณ วัดสันป่าสัก อ.เมือง
aa โครงการ "คุณคือคนดี เสียภาษีถูกต้อง" ณ โรงเรียนห้วยมาวิทยาคม ปี 2555
aa สท.แพร่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
aa เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา
aa สรรพากรพื้นที่แพร่ ทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดแสล่ง อ.ลอง และวัดพระธาตุสุโทนฯ อ.เด่นชัย
aa โครงการความร่วมมือยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่าง สท. แพร่ กับ สนง.บัญชี
aa ท่านสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
aa เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา
aa สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ จัดสัมมนาเรื่อง "คุณภาพการจัดทำบัญชีและงบการเงิน"
aa สท.แพร่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักท่านสรรพากรพื้นที่
aa สท.แพร่ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน รร.แพร่ปัญญานุกูล
aa ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2553
aa โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษีอากรสำหรับเยาวชน" รร.ถิ่นโอภาสวิทยา จ.แพร่
aa สรรพากรพื้นที่แพร่ถวายเทียนพรรษาปี 2553 ณ วัดห้วยโป่ง ต.สะเอียบ อ.เมือง จ.แพร่
aa เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา
aa สท.แพร่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังใน จ.แพร่ จัด สภากาแฟหน่วยงานราชการ
aa สท.แพร่ จัดสัมมนา "ทีมกำกับดูแลพบปะผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"
aa สท.แพร่ ร่วมกับสโมสรไลออนส์แพร่ ถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้ฯ ณ วัดสันป่าสัก จ.แพร่
aa สท.แพร่ ร่วมกับชาวบ้านสันป่าสัก ทอดผ้าป่าฯ ณ วัดสันป่าสัก ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่
aa เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินช่วยเด็กนักเรียน ศุนย์การศึกษาพิเศษฯ จ.แพร่
aa เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินช่วยเด็กนักเรียน รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา
aa โครงการรณรงค์ "คุณ คือ คนดี ที่เสียภาษีถูกต้อง"
    โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 2547 โรงเรียนพิริยาลัย 2547
    โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 2548 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2548 
    โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาลัย 2549 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 2549
    โรงเรียนหนองม่วงไข่วิทยา 2550 โรงเรียนสองพิทยาคม 2551
    โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 2552 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 2555
aa สรรพากรพื้นที่แพร่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ รร.บ้านห้วยฮ้อม
aa จักรยานเพื่อเด็กชนบทไทย หนึ่งแรงใจอันล้ำค่า ร่วมสรรสร้างการศึกษากับสรรพากร
aa ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 100 %
   
 

Last update : Thursday, October 27, 2016