Q : การยื่นแบบเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ต ทำอย่างไร ?
A :

1. การยื่นแบบเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ต หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา สามารถยื่นแบบเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ตได้
2. สำหรับการยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ต ต้องเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา และเป็นรายสถานประกอบการหรือรายสาขาเท่านั้น   
กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน ไม่สามารถยื่นแบบเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ตได้แม้จะเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาก็ตาม

   
Q : การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการชำระภาษี ทำอย่างไร ?
A : เมื่อชำระเงินภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยรับชำระภาษี (ธนาคาร / ไปรษณีย์) จะส่งข้อมูลให้แก่ กรมสรรพากรในสิ้นวันทำการ ดังนั้น หากอยู่ในระหว่างวัน ข้อมูลอาจยังไม่ถูกส่งมาให้ ระบบจึงแสดงสถานะค้างชำระหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการส่งข้อมูลของแต่ละหน่วยรับชำระภาษี (ธนาคาร / ไปรษณีย์) ซึ่งบางแห่งอาจส่งข้อมูลการชำระเงินภาษีให้กรมสรรพากรทันทีที่ทำรายการเสร็จ แต่บางแห่งจะสรุปข้อมูลเมื่อสิ้นวัน ทำให้สถานะที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ดังนั้น เมื่อชำระเงินภาษีหน่วยรับชำระภาษีจะออกใบเสร็จรับเงินให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือในกรณีที่เลือกชำระภาษีผ่านทาง e-payment หรือ Internet Banking สามารถตรวจสอบการ ชำระเงินได้จาก Statement ของธนาคาร และหลังจากนั้น 2 วันทำการ จึงสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ เป็นหลักฐานยืนยันความสมบูรณ์ของการชำระภาษี 
   
Q : การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีที่ไม่สามารถชำระเงินภายในกำหนดเวลา แก้ไขอย่างไร ?
A : การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการชำระเงินเต็มตามจำนวนเงินภาษีและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หากดำเนินการยื่นแบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรมสรรพากรจะถือว่าไม่ได้ยื่นแบบฯ ละยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบฯ พร้อมทั้งชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เนื่องจากเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ จะไม่สามารถยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้
   
Q : ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีถูกต้องแล้ว แต่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร ?
A :

1. ให้ทำหนังสือเพื่อขอแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
2. ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (ฝ่ายกรรมวิธี) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อขอแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

   
Q : กรณีวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต ตรงกับวันหยุดราชการ
A :

การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถทำรายการยื่นแบบฯ ได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายในเวลา 06.00 - 22.00 น. (ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนการชำระภาษีขึ้นอยู่กับหน่วย รับชำระภาษี (ธนาคาร / ไปรษณีย์) ที่เปิดให้บริการ และหากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุดราชการ สามารถยื่นแบบฯ ได้ในวันทำการถัดไป

   
Q : การแก้ไขข้อมูลในใบแนบภายหลังจากการยื่นแบบ แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ทำอย่างไร ?
A :

กรณีที่ยังไม่พ้นกำหนดการยื่นแบบ เมื่อพบว่ารายการข้อมูลในใบแนบไม่ถูกต้องหลังจากดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้โดยการ Log in เข้าสู่ระบบจะปรากฏ สถานะแบบค้างชำระ ให้ Click ที่หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบจะปรากฏแบบฯ ขึ้นมา ให้ทำการยกเลิกการยื่นแบบฯ ฉบับนั้น โดยกดปุ่ม “ยกเลิกการยื่นแบบ” (ที่ด้านล่างของแบบ) แล้วทำการยื่นแบบฯ ใหม่

   
Q : ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ทำอย่างไร ?
A :

หลังจากทำรายการยื่นแบบและชำระภาษี (ถ้ามี) ผ่านอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ประมาณ 2 วันทำการ จึงสามารถดำเนินการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ

1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th == > บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต == > บริการ สมาชิก == > พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
2. Log in เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
3. เลือกประเภทแบบแสดงรายการภาษีที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
4. บันทึกรายการข้อมูล เช่น หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ หรือ เดือน/ปีภาษี
5. Click ที่หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ จะปรากฏใบเสร็จรับเงิน
6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

   
Q : การขอคัดแบบ กรณียื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ไม่สามารถสั่งพิมพ์แบบได้ ทำอย่างไร ?
A :

การพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีโดยปกติสามารถสั่งพิมพ์ได้ทันทีที่หน้าจอหลังจากทำรายการเสร็จสมบูรณ์ หรือหากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94) แต่มิได้พิมพ์แบบไว้ในขณะยื่นรายการ สามารถกลับเข้าไปพิมพ์ในภายหลังได้
     กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทอื่นที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฯ ได้หลังจากออกจากระบบแล้ว หากต้องการแบบแสดงรายการภาษี ดังกล่าว ให้ติดต่อขอคัดแบบฯ พร้อมเอกสารประกอบได้ด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์ที่ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  หรือ  e-mail: email.epadmin@rd.go.th (ตอบกลับตาม email ที่แจ้งตาม ภ.อ. 01)

   
Q : กรณีที่ไม่สามารถ Browse File ใบแนบได้ โดยระบบแจ้งว่า “แฟ้มข้อมูลไม่ถูกต้อง” ทำอย่างไร ?
A : กรณีที่ไม่สามารถ Browse File ขึ้นมาได้ โดยระบบแจ้งว่า “แฟ้มข้อมูลไม่ถูกต้อง” เกิดขึ้นเนื่องจาก Browse File ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบแฟ้มข้อมูลที่ Browse ขึ้นมา เช่น ประเภทแบบ เดือนปีภาษี เลขที่สาขา ยื่นปกติหรือยื่นเพิ่มเติม ถูกต้องตรงกับแบบที่ประสงค์จะยื่นหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องอาจเกิดจากการ Browse File ผิด หรือบันทึกรายการข้อมูลผิด จะต้องแก้ไขข้อมูลใบแนบให้ถูกต้องตรงกับแบบฯ ที่ประสงค์จะยื่นแบบ
   
Q : โอนย้ายข้อมูลไม่ผ่าน  (รูปแบบวันที่ของเครื่อง และรูปแบบวันที่ของ Text file  ไม่ตรงกันทำให้ทำการโอนย้ายข้อมูลในโปรแกรมของ บอ.ไม่ได้)
A :

แก้ไขรูปแบบวันที่ ของเครื่องให้ตรงกับรูปแบบที่ต้องการ คือ dd/mm/yyyy  โดยปฏิบัติดังนี้
เริ่มที่ start->settings-> Control Panel-> Regional and Language Options->customize->Date->Short date format = dd/mm/yyyy  

   
Q : ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมสื่อไม่สมบูรณ์ทำให้ Text file ที่ได้ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถโอนย้ายได้ ทำอย่างไร ?
A :

ระหว่างบันทึกข้อมูล ต้องบันทึกให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ คำนำหน้าชื่อ  และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ เลขประจำตัวประชาชน  ต้องใส่ให้ครบ

   
Q : รายเป้าหมายที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งทำข้อตกลงกับกรมสรรพากรรับชำระภาษีด้วยระบบเคาท์เตอร์เซอร์วิส เพียงช่องทางเดียวและระเบียบกระทรวงการคลังต้องจ่ายเงินด้วยเช็ค
A :

ประสาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ทุกสาขา ในท้องที่ จังหวัดแพร่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า  ซึ่ง  ธ.ก.ส ที่ อ.กระนวน  จ. ขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่นำร่องในการแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ได้ให้คำแนะนำว่าจะกระทำโดยการ ตัดบัญชี ของผู้จ่ายภาษีก่อนแล้ว ชำระภาษีทางเคาว์เตอร์เซอร์วิสเข้าบัญชีกรมสรรพากรชื่อบัญชี  “กรมสรรพากรเพื่อรับชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต” โดยจะมีค่าธรรมเนียม  ประมาณ 10-20 บาท  ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้เปิดระบบให้มีการรวมรายการในการชำระภาษีได้เพื่อให้ประหยัดค่าธรรมเนียม  โดยใช้หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน  ในการยื่นแบบ เพื่อรวมรายการได้ 

   
Q : ระหว่างทำการคลิกชำระเงินเสียภาษี  ผ่านระบบของธนาคาร แล้วเกิด error แล้วได้คลิกชำระเงินมากกว่า 1 ครั้ง เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามียอดเงินถูกหักภาษีมากกว่าภาษีที่ต้องชำระ  แล้วต้องทำอย่างไร?
A :

หากตรวจสอบที่ statement ของธนาคารแล้วมีการชำระภาษีมากว่า 1 ครั้ง ให้ นำเอกสารดังต่อไปนี้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ชั้น 2 (คุณบัวผิน)

บุคคลธรรมดา
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำนา statement ที่มีการตัดยอดชำระภาษีเกิน
3.สำเนาใบเสร็จจากระบบอินเตอร็เน็ต

นิติบุคคล
1.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามในนิติบุคคลนั้น ๆ
2.สำนา statement ที่มีการตัดยอดชำระภาษีเกิน
3.สำเนาใบเสร็จจากระบบอินเตอร์เน็ต

การป้องการการเกิดปัญหานี้  หากเกิด error ระหว่างคลิกชำระครั้งแรก ให้เข้าไปตรวจสอบ statement ของธนาคารก่อนว่ามียอดเงินถูกหักชำระเท่ากับยอดภาษีหรือไม่ หากมียอดถูกหักแล้วไม่จำเป็นต้องชำระภาษีซ้ำ  ให้รอพิมพ์ใบเสร็จอีกประมาณ 2 วันทำการ

   
Q : วิธีแก้ไขการเปิดใช้งานโปรแกรมยื่นแบบใน Windows Vista และ Windows 7 ไม่ได้ ทำอย่างไร ?
A :

1. Copy (คัดลอก) file ที่มีนามสกุล .ocx (ทั้งหมดที่ error ) จาก C:\Programs File\Rdinet
     Paste(วาง) file ที่มีนามสกุล .ocx (ทั้งหมดที่ error ) จาก C:\Windows\System32

2. คลิกปุ่ม Start
   > ใน Start Search  พิมพ์คำว่า cmd
   > แสดงชื่อโปรแกรม cmd.exe > คลิกขวาที่ cmd.exe > เลือก Run as administrator

3. แสดงหน้าต่าง Command Prompt
    สังเกตที่ Title Bar จะแสดง  Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
    แสดง Prompt ที่ c:\Windows\system32>
            พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\comdlg32.ocx  หรือ
            พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\tabctl32.ocx  หรือ
            พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\crystl32.ocx   หรือ
            พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\Msflxgrd.ocx  หรือ
            พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\Msmask32.ocx  แล้วกดปุ่ม enter
(แล้วแต่ว่าโปรแกรมแจ้ง error ไฟล์นามสกุล.ocx อะไร  ที่เคยเจอจะมีทั้งหมด  5 ไฟล์ไล่เรียงตามข้างต้น)
จะแสดงหน้าต่างข้อความ  "DllRegisterServer in c:\windows\system32\tabctl32.ocx  succeeded."

** เพิ่มเติม  ถ้าต้องการดูคำสั่งที่พิมพ์ก่อนหน้า  ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด **

   

Last update : Tuesday, August 23, 2011