1. เข้าเว็บไซต์ขอลกรมสรรพากรที่  WWW.RD.GO.TH
2. คลิกเข้า บริการอิเล็กทรอนิกส์
 

3. คลิกเข้า ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
 
4. คลิกเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
 
5. คลิกเข้า ดาวน์โหลด
 

6. คลิกเข้า ไฟล์ปรับปรุงโปรแกรมและฐานข้อมูล ภ.ง.ด3,ภ.ง.ด.53 ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์

 
7. คลิกเข้า ตัวปรับปรุงโปรแกรม ภ.ง.ด.3 เวอร์ชั่น 1.2
 

8. คลิกเข้า media3_v1.exe
 

9. คลิก Run

 
10. รอการดาวน์โหลด
 

11. คลิก Extract
 

13. คลิก Yes ประมาณ 4 ครั้ง

 
14. คลิก OK เสร็จการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั้น เพื่อสามารถพิมพ์แบบออก ภ.ง.ด.3ก และใบแนบ
 
   
ตรวจสอบโปรแกรมได้โดยเข้าโปรแกรม PND 3
1. เข้าโปรแกรม PND 3
2. เข้าเมนู 3
  - ข้อ 7 พิมพ์แบบ ภงด.3 ก
 

- ข้อ 8 พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.3 ก

3. เมื่อข้อมูลถูกต้อง พิมพ์แบบและใบแนบ ภ.ง.ด.3 ก ส่ง สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ ภายในสิ้นเดือน มกราคม ของทุกป

   
 

Last update : Tuesday, August 23, 2011