เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน
  นายปิยชัย ทองบุตร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
  นางทิพยา กาญจนา นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
  นางสาวพิมพ์ประไพ พิมพ์เพี้ยน นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
  นางฐิติมา ตราชู นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
  นางสาวรัฐตะวัน จันทรเศรษฐเลิศ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
  นางกนกวรรณ สุขศิริ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน
  นางสาวศิริทัศน์ สุขประสงค์ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน
  นางสาวยุพดี แนบเนียน เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน
  นางสาวสมรัตน์ ทองมีสิทธิ์ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน
  นางอารยา ใบแย้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสเรขา มุ่งมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางวราภรณ์ ศรีงาม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  นางสาวพัชรินทร์ เดชทิฆัมพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางปัญจพร จุ้ยเทียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  นายสุทธิ สาริกา พนักงานพิมพ์ดีด ส.2
  นางรัตนา ภู่ระหงษ์ พนักงานพิมพ์ดีด ส.2
  นายจตุรงค์ อู่เงิน พนักงานขับรถยนต์

 


Last update :
 Monday, August 6, 2012