ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
Un title page
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2546 (ผลจัดเก็บรายเดือน) 
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน   
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
627,506.315
538,000.000
89,506.315
16.64
544,280.806

83,225.509

15.29
  ตุลาคม

37,457.958

34,843.268
2,614.690
7.50
35,072.613
2,385.345
6.80
  พฤศจิกายน

40,107.296

37,822.061
2,285.235
6.04
37,777.978
2,329.318
6.17
  ธันวาคม

37,788.000

32,716.256
5,071.744
15.50
32,518.795
5,269.205
16.20
  มกราคม

45,051.105

39,311.606
5,739.499
14.60
39,041.923
6,009.182
15.39
  กุมภาพันธ์

43,021.042

36,700.266
6,320.776
17.22
36,783.451
6,237.591
16.96
  มีนาคม

47,024.746

42,874.726
4,150.020
9.68
40,664.382
6,360.364
15.64
  เมษายน

45,324.768

41,436.838
3,887.930
9.38
40,297.725
5,027.043
12.47
  พฤษภาคม

94,809.658

74,596.614
20,213.044
27.10
94,994.367
(184.709)
(0.19)
  มิถุนายน

55,793.378

48,257.631
7,535.747
15.62
35,085.418
20,707.960
59.02
  กรกฎาคม

42,530.731

39,182.495
3,348.236
8.55
38,480.029
4,050.702
10.53
  สิงหาคม

78,104.279

65,200.814
12,903.465
19.79
67,959.060
10,145.219
14.93
  กันยายน
60,493.354
45,057.425
15,435.929
34.26
45,605.065
14,888.289
32.65

Last Update :October 8,2003

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161