ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


                    คำพิพากษาฎีกาที่  4628/2533

                    นายไมตรี บันเทิงสุข

โจทก์

                    กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ, 48 (5)

                    มาตรา 42 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไข เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2524 มาตรา 3 ที่ใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติว่า " ในกรณี เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ฯลฯ ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 4,000 บาท คูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน แต่ไม่เกินเงินได้ พึงประเมิน เหลือเท่าใด ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินที่เหลือนั้น แต่ถ้าเงินได้พึงประเมินดังกล่าวจ่ายในลักษณะเงินบำเหน็จจำนวนหนึ่งให้ถือว่าเฉพาะเงินที่จ่ายในลักษณะเงินบำเหน็จเป็นเงินซึ่งนายจ้างจ่ายให้ ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน และให้ลดค่าใช้จ่ายจำนวน 4,000 บาท ลงเหลือ 2,000 บาท" สำหรับคำว่า บำนาญ ตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 4 หมายความว่าเป็นเงินตอบแทนความชอบ ฯลฯ ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านอกจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบำเหน็จให้โจทก์แล้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังได้จ่ายเงินให้โจทก์เป็นรายเดือนภายหลังโจทก์ออกจากงานอันมีลักษณะเป็นเงินบำนาญ ฉะนั้น เงินที่องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายให้โจทก์ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน โจทก์หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ วรรคสาม ได้

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, December 19, 2011

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161