ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว    ปชส. 11 /2546

วันที่แถลงข่าว  9  ธันวาคม   2545

เรื่อง  รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเบื้องต้นของกรมสรรพากร เดือนพฤศจิกายน 2545

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                            กรมสรรพากรรายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรเบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2545 สามารถจัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทรวมกันได้  40,072.48   ล้านบาท  สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 2,250.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.95 ผลการจัดเก็บภาษีอากรรวม 2 เดือน จัดเก็บได้ 77,530.49  ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการ 4,865.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.70 โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้   ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงภาวะการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของประชาชน  อันเป็นผลมาจากการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

 

                            นายวิชัย  จึงรักเกียรติ  รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง โดยการเพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้สุทธิของบุคคลธรรมดา จาก 50,000  บาท เป็น 80,000  บาท จะมีผลเริ่มบังคับใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่จ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป ส่วนการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 มกราคม  2545 - 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งต้องยื่นแบบในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2546  ยังคงต้องยื่นแบบและคำนวณภาษีตามกฎหมายปัจจุบัน (ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้สุทธิ 50,000  บาท)” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก    กรมสรรพากรได้จัดทำโปรแกรมการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินเดือน ค่าจ้าง  โดยภาครัฐและเอกชนสามารถ download ไว้ใช้งานได้จากเว็บไซต์  กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นไป

 

clear-gif
Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161