ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฯ และฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ SVS
bullet  
space
space
โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component :SWC)
bullet  
space
space
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฯ
bullet  
space
space
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นด้วยสื่อฯ(ภ.ง.ด.92)
bullet  
space
space
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


Un title page

     โครงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.92)
ด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ความเป็นมา
     กรมสรรพากรได้พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการยื่นแบบ
แสดงรายการ ภ.ง.ด.91โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตลอดมา โดยผู้จ่ายเงินได้จะเป็นผู้นำส่งข้อมูลภาษี
ภ.ง.ด.91 แทนพนักงานที่ได้ลงนามมอบอำนาจ ให้ยื่นแทน ในลักษณะการยื่นแบบรวม ภ.ง.ด.92
เพื่อการบริการที่ดีต่อผู้เสียภาษีและให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

     สืบเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้บริการกรอกแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 และนำส่งแบบที่
เป็นกระดาษแทนพนักงานอยู่แล้ว และได้มีฐานข้อมูลภาษีของพนักงานที่อยู่ในรูปคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จ่ายเงินได้ที่มีพนักงานจำนวนมาก และประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดของตน ด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
(Computer Media) เพื่อเป็นการลดปริมาณการจัดทำ "เอกสาร" กระดาษให้น้อยที่สุด อันจะเป็น
การสอดล้องกับนโยบายหลักของประเทศคือ
1. รักษาสภาพแวดล้อม โดยลดปริมาณการใช้กระดาษ
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์
3. สนับสนุนการนโยบาย E-Goverment

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อที่ผู้จ่ายเงินได้สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้ของพนักงานซึ่งมีอยู่ในระบบแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์
ของบริษัทอยู่แล้ว จัดเก็บมาในสื่อบันทึกข้อมูลชนิดแผ่นดิสเก็ตขนาด 3.5 นิ้ว มายื่นแทน แบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.91 โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องให้
พนักงานกรอกแบบฯ ทีละรายการ
2. เพื่อให้ข้อมูลการยื่นแบบฯ สามารถเดินทางเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากร เพื่อการประมวลผล
คืนภาษีได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามนโยบายบริการผู้เสียภาษี
3. เพื่อลดปริมาณการเดินทางและค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีที่จะติดต่อกับกรมสรรพากร
4. เพื่อให้ผู้เสียภาษีเข้าโครงการมีโอกาสพัฒนาระบบการยื่นแบบฯ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ร่วมกับ
กรมสรรพการ

ภาพรวมของระบบ
     ผู้จ่ายเงินได้ยื่นใบสมัครขอเข้าโครงการ จากนั้นบันทึกข้อมูลภาษี หรือ Import ข้อมูลตาม
รูปแบบ(Format ) เข้าโปรแกรมเวอร์ชั่น 2010 ที่กรมสรรพากรได้จัดทำขึ้น กรณีข้อมูลจากโปรแกรมที่กรมฯ
ที่เคยบันทึกของปีภาษี 2552 (เวอร์ชั่น 10.00) สามารถนำข้อมูลที่ออกจากโปรแกรมมา Import เข้าโปรแกรมได้ 
จากนั้นนำข้อมูลออกสื่อฯ,พิมพ์แบบ ภ.ง.ด.92,พิมพ์ใบรับรองความถูกต้องพร้อมลงนามจากบริษัท,ซื้อเช็คเงินสด
สั่งจ่ายกระทรวงการคลังขีดฆ่าคำว่าผู้ถือโดยนำไปยื่นและชำระภาษีดังนี้
1. ในกรุงเทพมหานคร ให้นำไปยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ในต่างจังหวัด 
ให้นำไปยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมือง หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ที่ได้รับมอบหมาย

ชี้แจงกรณีการปรับเวอร์ชั่น

     เนื่องกรมสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.91 ใหม่ สำหรับปีภาษี 2552
ทำให้โปรแกรมเวอร์ชั่น 2009 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน กรมสรรพากร จึงได้พัฒนา โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.91
ยื่นสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร ์ เวอร์ชั่น 2010 ขึ้น ซึ่งรายผู้ประกอบการ(รายเก่า) ที่เคยโปรแกรมเวอร์ชั่น
2009 และได้บันทึกข้อมูลไปแล้ว หรือมีข้อมูลตามรูปแบบข้อมูลเดิม สำหรับปีภาษี 2551 สามารถนำข้อมูล
จากเดิมมา Import เข้ากับเวอร์ชั่น 2010 ได้ แต่ท่านจะต้องบันทึกรายการที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ลำดับ ปีภาษี 2552 ปีภาษี 2553
1.

INPUT FORMAT
- 69 FIELDS
- เพิ่ม 1 FIELDS คือ ค่าซื้ออาคารฯ

INPUT FORMAT
- 71 FIELDS
- เพิ่ม 2 FIELDS คือ
1.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
2.ค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

2. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
- ไม่เกิน 7,200 บาท
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
- ไม่เกิน 9,000 บาท
3. ค่าซื้ออาคาร ฯ
- ไม่เกิน 300,000 บาท
- ไม่มี -
4. - ไม่มี - เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
-หักได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 บาท
5. - ไม่มี - ค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
- ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท
clear-gif
Last update :
 Tuesday, June 17, 2014

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161