ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลlineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฯ และฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ SVS
bullet  
space
space
โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component :SWC)
bullet  
space
space
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฯ
bullet  
space
space
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นด้วยสื่อฯ(ภ.ง.ด.92)
bullet  
space
space
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space

 

Un title page

     โครงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.92)
ด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ความเป็นมา
     กรมสรรพากรได้พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการยื่นแบบ
แสดงรายการ ภ.ง.ด.91โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตลอดมา โดยผู้จ่ายเงินได้จะเป็นผู้นำส่งข้อมูลภาษี
ภ.ง.ด.91 แทนพนักงานที่ได้ลงนามมอบอำนาจ ให้ยื่นแทน ในลักษณะการยื่นแบบรวม ภ.ง.ด.92
เพื่อการบริการที่ดีต่อผู้เสียภาษีและให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

     สืบเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้บริการกรอกแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 และนำส่งแบบที่
เป็นกระดาษแทนพนักงานอยู่แล้ว และได้มีฐานข้อมูลภาษีของพนักงานที่อยู่ในรูปคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จ่ายเงินได้ที่มีพนักงานจำนวนมาก และประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดของตน ด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
(Computer Media) เพื่อเป็นการลดปริมาณการจัดทำ "เอกสาร" กระดาษให้น้อยที่สุด อันจะเป็น
การสอดล้องกับนโยบายหลักของประเทศคือ
1. รักษาสภาพแวดล้อม โดยลดปริมาณการใช้กระดาษ
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์
3. สนับสนุนการนโยบาย E-Goverment

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อที่ผู้จ่ายเงินได้สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้ของพนักงานซึ่งมีอยู่ในระบบแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์
ของบริษัทอยู่แล้ว จัดเก็บมาในสื่อบันทึกข้อมูลชนิดแผ่นดิสเก็ตขนาด 3.5 นิ้ว มายื่นแทน แบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.91 โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องให้
พนักงานกรอกแบบฯ ทีละรายการ
2. เพื่อให้ข้อมูลการยื่นแบบฯ สามารถเดินทางเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากร เพื่อการประมวลผล
คืนภาษีได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามนโยบายบริการผู้เสียภาษี
3. เพื่อลดปริมาณการเดินทางและค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีที่จะติดต่อกับกรมสรรพากร
4. เพื่อให้ผู้เสียภาษีเข้าโครงการมีโอกาสพัฒนาระบบการยื่นแบบฯ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ร่วมกับ
กรมสรรพการ

ภาพรวมของระบบ
     ผู้จ่ายเงินได้ยื่นใบสมัครขอเข้าโครงการ จากนั้นบันทึกข้อมูลภาษี หรือ Import ข้อมูลตาม
รูปแบบ(Format ) เข้าโปรแกรมเวอร์ชั่น 2010 ที่กรมสรรพากรได้จัดทำขึ้น กรณีข้อมูลจากโปรแกรมที่กรมฯ
ที่เคยบันทึกของปีภาษี 2552 (เวอร์ชั่น 10.00) สามารถนำข้อมูลที่ออกจากโปรแกรมมา Import เข้าโปรแกรมได้ 
จากนั้นนำข้อมูลออกสื่อฯ,พิมพ์แบบ ภ.ง.ด.92,พิมพ์ใบรับรองความถูกต้องพร้อมลงนามจากบริษัท,ซื้อเช็คเงินสด
สั่งจ่ายกระทรวงการคลังขีดฆ่าคำว่าผู้ถือโดยนำไปยื่นและชำระภาษีดังนี้
1. ในกรุงเทพมหานคร ให้นำไปยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ในต่างจังหวัด 
ให้นำไปยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมือง หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ที่ได้รับมอบหมาย

ชี้แจงกรณีการปรับเวอร์ชั่น

     เนื่องกรมสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.91 ใหม่ สำหรับปีภาษี 2552
ทำให้โปรแกรมเวอร์ชั่น 2009 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน กรมสรรพากร จึงได้พัฒนา โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.91
ยื่นสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร ์ เวอร์ชั่น 2010 ขึ้น ซึ่งรายผู้ประกอบการ(รายเก่า) ที่เคยโปรแกรมเวอร์ชั่น
2009 และได้บันทึกข้อมูลไปแล้ว หรือมีข้อมูลตามรูปแบบข้อมูลเดิม สำหรับปีภาษี 2551 สามารถนำข้อมูล
จากเดิมมา Import เข้ากับเวอร์ชั่น 2010 ได้ แต่ท่านจะต้องบันทึกรายการที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ลำดับ ปีภาษี 2552 ปีภาษี 2553
1.

INPUT FORMAT
- 69 FIELDS
- เพิ่ม 1 FIELDS คือ ค่าซื้ออาคารฯ

INPUT FORMAT
- 71 FIELDS
- เพิ่ม 2 FIELDS คือ
1.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
2.ค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

2. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
- ไม่เกิน 7,200 บาท
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
- ไม่เกิน 9,000 บาท
3. ค่าซื้ออาคาร ฯ
- ไม่เกิน 300,000 บาท
- ไม่มี -
4. - ไม่มี - เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
-หักได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 บาท
5. - ไม่มี - ค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
- ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท
clear-gif
Last update :
 Tuesday, June 17, 2014

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161