ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 40)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้บุคคลและผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร

                      ในการดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร ของบุคคลและผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นเจ้าพนักงานประเมิน ตลอดระยะเวลาที่บุคคล ดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา

                      สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

                            (1) นายประพิศ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค ด้านฉลาก

                            (2) นายจิรชัย มูลทองโรย เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 7 ว.

                            (3) น.ส.วิรากานต์ ห่วงรักษ์ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 6 ว.

                            (4) นายวราห์ นิพิทสุธการ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 5

                            (5) น.ส.ทรงศิริ จุมพล เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 4

                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                            (6) นายสนธยา ทรัพยะประภา นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (7) นายวิโรจน์ นฤวรวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (8) นายเรืองฤทธิ์ โตสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ 5

                            (9) นายพิชัย คิวานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (10) นายประนาท ขุนทรานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ 5

                            (11) นายปริญญา ทับสุพรรณ นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (12) นายชาตรี สุรวิริยาการ นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว.

                            (13) นายสมพงษ์ มานะศิลป์ นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.

                            (14) นายสมชาย จันทร์วงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว.

                            (15) น.ส.ชนิพัฒน์ กองกมล นักวิชาการบัญชี 7

                      กรมทรัพย์สินทางปัญญา

                            (16) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

                            (17) นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

                            (18) นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม

                            (19) นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

                            (20) นายประสิทธิ์ ศิริชีพชัยยันต์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว.

                            (21) นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว.

                            (22) นายเสกสันต์ บุญสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว.

                            (23) นายสุรเดช อัศวินทรางกูล นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว.

                            (24) นายธีระ สุวรรณกุลรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 7 ว.

                            (25) นายสุริยา บุญเจริญ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 5

                            (26) นายครรชิต ยกเชื้อ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 5

                            (27) นายวิชิต ผาดไธสง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 5

                            (28) นายวรุณ ปุจฉากาญจน์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 3

                            (29) นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 3

                            (30) นายพิเชฐ เพ็ญตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 วช

                            (31) ว่าที่ ร.ต.วิชยา วังภคพัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช

                            (32) นายพัฒนศักดิ์ ตั้งเตชานนท์ นิติกร 8 ว.

                            (33) นายวรวุฒิ โปษกานนท์ นิติกร 7 ว.

                            (34) นายธนกร รตนวัณณ์ นิติกร 5

                            (35) นายสุวัฒน์ ณ นคร นิติกร 5

                            (36) นายสิวะรัฐ พฤกษ์ไพบูลย์ นิติกร 5

                            (37) นายกนก ฌาณีเนตร นิติกร 4

                            (38) นายทศพล ทังสุบุตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (39) นายพิทักษ์ พิริยะอานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (40) นายพันธุ์สวัสดิ์ พรหมรส เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (41) นายวัชระ เปียแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (42) นายสมชาย กิจศิริเจริญชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (43) นายพิบูลย์ ตัณศุภผล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 7

                            (44) นายพรเทพ พันธ์โยธาชาติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (45) นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (46) นายวิบูรณ์ อภิลักขิตกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (47) นายสุรพล เผื่อนพงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (48) นายนิวัฒน์ จุมวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (49) นายวิโรจน์ อุดมสิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 6

                            (50) นายผกายเนติ์ เล่งอี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 5

                            (51) นายสุรภูมิ ตีระนันท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 5

                            (52) นายนิธิ กฤษณพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 4

                            (53) นายพิจิตร์ แก้วทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7

                            (54) นายนันธพันธ์ พุกกะณะสุต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6

                            (55) พันจ่าโทจำรัส ยิบพิกุล บุคลากร 6 ว

                            (56) นายเกษม ชำนาญผล เจ้าพนักงานทะเบียนการค้า 5

                            (57) นายวิโรจน์ ปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

                            (58) นายประเสริฐ สุทธิกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทะเบียนการค้า 6

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

 

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161