เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซท์แนะนำเว็บไซท์ ติดต่อกรมสรรพากร
ประมวลรัษฎากร
ข้อหารือภาษีอากร
คำพิพากษาฏีกา
 
 
     
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

:

พยานหลักฐาน,หน้าที่นำสืบ,ข้อที่อีกฝ่ายรับ,ประมวลรัษฎากร

เลขที่คำพิพากษาฏีกา

:

2461/22

เรื่อง 

:

ฟ้องเรียกเงินตามสำเนาสัญญากู้ และสัญญาค้ำประกัน

ฏีกา 

:

     ฟ้องเรียกเงินตามสำเนาสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันท้ายฟ้อง ผู้กู้ให้การรับว่าได้ทำสัญญากู้ 100,000 บาทจริง แต่รับเงิน 80,000 บาท ผู้ค้ำประกันให้การว่าลงลายมือชื่อโดยเข้าใจว่าเป็นสัญญานายหน้า ดังนี้ ไม่ต้องสืบเอกสารสัญญากู้เป็นพยาน แม้เอกสารปิดอากรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่า ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ศาลก็พิพากษาให้ใช้เงิน 100,000 บาท ตามที่พิจารณาได้ความได้ แต่บังคับผู้ค้ำประกันไม่ได้NAVIGATOR:  อ้างอิง > คำพิพากษาฏีกา > 2522 > 2522/2461