Download
ข้อมูลจากการบันทึกแบบแสดงรายการภาษี
ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
โปรแกรมที่ใช้ในหน่วยงาน
โปรแกรมอำนวยความสะดวกทั่วไป
รูปภาพมาตรฐาน e-Revenue
e_Form

 

 

แบบพิมพ์เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน พัสดุครุภัณฑ์

แบบพิมพ์ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการชำระภาษีอากรและเงินรายรับอื่นด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน

 

หนังสือแจ้งเตือนให้นำเงินไปชำระชดใช้เช็คขัดข้อง

หนังสือแจ้งผลการนำส่งเงินชดใช้เช็คขัดข้อง

หนังสือเตือนการได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

บ.ช.31 ล.น. งบยอดตั้งลูกหนี้ค่าภาษีอากร

บ.ช.31 จ.น. งบยอดลดลูกหนี้ค่าภาษีอากร

 

 

แบบเกี่ยวกับการเบิกเงินและสวัสดิการ

 

แบบ 7101,แบบ 7100 ขอหนังสือรับรองสิทธิเข้าโรงพยาบาล (โปรดอ่านคำแนะนำก่อนพิมพ์)

แบบ 72 ก. ขอรับเงินค่าเช่าบ้าน

แบบ 73 ก. ขอเบิกค่าเช่าบ้าน

แบบ 7200 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (โปรดอ่านคำแนะนำก่อนพิมพ์)

แบบ 8708 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่1  ส่วนที่ 2 **แก้ไขโดยกรมบัญชีกลาง  
(โปรดอ่านคำแนะนำก่อนพิมพ์)     

แบบ 7105 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (โปรดอ่านคำแนะนำก่อนพิมพ์)

ใบสำคัญรับเงิน

รายละเอียดส่วนตัวเพื่อประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ

แบบ 8500 สัญญาการยืมเงิน

 

 

แบบเกี่ยวกับการขอใช้ยานพาหนะ และการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์

บันทึกการใช้รถยนต์

แบบขอใช้รถส่วนกลาง

ใบรายงานขอเบิกน้ำมัน

พ.10 รายการขอเบิกแบบพิมพ์และแสตมป์อากร

พ.11 รายการขอเบิกแบบพิมพ์และแสตมป์อากร

 

แบบควบคุมครุภัณฑ์

ทะเบียนควบคุมวัสดุคอมพิวเตอร์

ทะเบียนควบคุมหนังสือคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทะเบียนควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง

ทะเบียนครุภัณฑ์

แบบ IR แจ้งปัญหาฮาร์ดแวร์และเครือข่ายสื่อสาร

รายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

แบบพิมพ์ตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินของหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่กรมสรรพากร (แนบท้าย บันทึกที่ กค 0703/1104 ลว. 30 ม.ค. 2546)

แบบนำส่งครุภัณฑ์

ใบแนบแบบนำส่งครุภัณฑ์NAVIGATOR:  Download > e_Form > แบบพิมพ์เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน พัสดุครุภัณฑ์