ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรื่อง    กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีมีบัญชีพิเศษ

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2525 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีมีบัญชีพิเศษและลงรายการในบัญชี ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  “ผลิตภัณฑ์ซีดี” หมายความถึง แผ่นบันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลโดยวิธีการใด ๆ ที่สามารถจัดถ่ายทอดออกเป็นข้อมูล ภาพ เสียง หรือทั้งภาพและเสียงในลักษณะต่อเนื่องกันไปโดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงกำลังสูงหรือกลไกอื่นใดในทำนองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ซีดีอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี

                      “เครื่องนับจำนวนแผ่นซีดี” หมายความถึง เครื่องนับจำนวนแผ่นที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ของเครื่องจักรผลิตแผ่นซีดี

 

                ข้อ 2  ให้ผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีมีบัญชีพิเศษแสดงจำนวนหรือปริมาณการผลิต การจ่ายโอนและปริมาณคงเหลือ โดยบัญชีพิเศษดังกล่าวต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

 

                ข้อ 3  การลงรายการในบัญชีพิเศษตามข้อ 2 ให้ลงให้เสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น

 

                ข้อ 4  การลงรายการในบัญชีพิเศษให้เขียนด้วยหมึก หรือใช้วิธีพิมพ์ หรือจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจะลงรายการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยตัวเลขจะใช้ตัวเลขไทยหรือตัวเลขอารบิคก็ได้

 

                ข้อ 5  ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีพิเศษเก็บรักษาบัญชีพิเศษดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบการผลิตหรือรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีหรือวันสิ้นปีประดิทินแล้วแต่กรณี

 

                ข้อ 6  กรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี ได้จัดทำบัญชีแบบอื่นหรือจัดทำรายงานแบบอื่นไม่ว่าจะอยู่ในฉบับเดียวกันหรือไม่ก็ตามซึ่งรวมแล้วมีข้อความครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแบบท้ายประกาศนี้ ให้ถือเป็นการจัดทำบัญชีพิเศษตามประกาศฉบับนี้แล้ว

 

                ข้อ 7  การทำลายผลิตภัณฑ์ซีดีที่ไม่ได้คุณภาพ (แผ่นเสีย) ในบัญชีพิเศษนี้ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีพิเศษ แจ้งการทำลายให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่รับผิดชอบ หรือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล แล้วแต่กรณี ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันก่อนวันทำลาย ซึ่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่อาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม

 

                ข้อ 8  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นที่สุด

 

                ข้อ 9  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546

 

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

บัญชีพิเศษแสดงจำนวนหรือปริมาณการผลิตซีดี >>

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 21, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161