ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การจำกัดเพดานอัตราภาษีในประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิ
ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับต่างๆ
ถ้าผู้รับค่าสิทธิไม่มีสถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการประจำอยู่ในประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิ
ให้ประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิมีสิทธิเก็บภาษีได้ตามกฎหมายภายในแต่ต้องไม่เกินเพดานอัตราดังต่อไปนี้
ประเทศคู่สัญญา อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ เงื่อนไข
1. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ 
2. ฝรั่งเศส 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
  ยกเว้น ค่าสิทธิเกี่ยวกับฟิล์มหรือเทปที่จ่ายให้แก่รัฐคู่สัญญา หรือบริษัทซึ่งเป็นของรัฐ
  10 ตราบเท่าที่กฎหมายฝรั่งเศสได้บัญญัติอัตราภาษีซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส
    ได้รับหรือสิทธิให้ใช้โดยเฉพาะซึ่งสิทธิบัตร  กรรมวิธี  หรือข้อสนเทศใดๆ 
    เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 
3. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
4. เนเธอร์แลนด์ 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
5. สาธารณรัฐเกาหลี 5 เพื่อการใช้ หรือสิทธิในการใช้ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
    รวมทั้งซอฟ์แวร์และฟิล์มภาพยนตร์ และงานฟิล์ม เทป หรือการกระทำอื่น ๆ
  เพื่อถอดแบบสำหรับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงของวิทยุหรือโทรทัศน์
  10 เพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตรลับ หรือกรรมวิธีลับใด ๆ
  15 เพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้อุปกรณ์ทางพาณิชย์กรรม
    วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม หรือเพื่อข้อสนเทศเกี่ยวกับ
    ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร์
   
6. อิตาลี 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
     
7. เบลเยี่ยม 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
8. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 10 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ 
    (รวมถึงการจำหน่ายสิทธิดังกล่าวด้วย)
  20 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
  ยกเว้น ค่าสิทธิเกี่ยวกับฟิล์มหรือเทปที่จ่ายให้แก่รัฐคู่สัญญา หรือบริษัทซึ่ง
    เป็นของรัฐ
9. สหราชอาณาจักรอังกฤษและ 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
     ไอร์แลนด์เหนือ 15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
10. มาเลเซีย 15 ค่าสิทธิทุกกรณี แต่ไม่รวมค่าสิทธิเกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์ หรือเทป
    สำหรับใช้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุ การทำเหมืองแร่ บ่อน้ำมัน เหมืองหิน
    หรือที่มีการขุดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากป่า
  ยกเว้นภาษี ค่าสิทธิทางอุตสาหกรรมในมาเลเซียที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่
  ในมาเลเซีย ผู้มีอำนาจของมาเลเซียแล้ว
11. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 15 ถ้าค่าสิทธินั้นจ่าย
    (1) โดยวิสาหกิจที่จดทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่ง
        ประเทศฟิลิปปินส์ และดำเนินการในกิจกรรมที่เลือกสรรแล้ว หรือ
    (2) โดยวิสาหกิจภายใต้การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการ
        ลงทุนแห่งประเทศไทย หรือ
    (3) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มภาพยนตร์ หรือเทปบันทึกภาพสำหรับ
         โทรทัศน์ หรือการกระจายเสียง
  25 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
12. สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ 5 ค่าสิทธิในการใช้งานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
    แต่ไม่รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์ หรือเทปบันทึกภาพสำหรับโทรทัศน์
    หรือการกระจายเสียง
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
  ยกเว้น ค่าสิทธิเกี่ยวกับฟิล์มหรือเทปที่จ่ายให้แก่รัฐคู่สัญญา หรือบริษัทซึ่ง
    เป็นของรัฐ
13. แคนาดา 5 ค่าสิทธิเกี่ยวกับการผลิตหรือการถอดแบบวรรณกรรม ละคร ดนตรี
    หรืองานศิลปะ แต่ไม่รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์ หรืองานบนแผ่นฟิล์ม
    หรือเทปวีดีโอที่ใช้กับโทรทัศน์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
14. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
15. สาธารณรัฐอินเดีย 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
16. สาธารณรัฐออสเตรีย 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
17. สาธารณรัฐประชาชนจีน 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
18. สวีเดน 15 ค่าสิทธิทุกกรณี 
19. สาธารณรัฐประชาชนฮังการี 15 ค่าสิทธิทุกกรณี 
20. ออสเตรเลีย 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
21. สาธารณรัฐสังคมนิยม 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
       ประชาธิปไตยศรีลังกา    
22. ญี่ปุ่น 15 ค่าสิทธิทุกกรณี 
23. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนา 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
24. สาธารณรัฐเชค 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ยกเว้นฟิล์ม
    ภาพยนตร์ หรือฟิล์ม หรือเทปสำหรับการกระจายเสียงทางวิทยุ
    หรือโทรทัศน์
  10 ค่าสิทธิกรณีสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือ
    หุ่นจำลอง แผนผัง สูตรลับหรือกรรมวิธีลับใดๆ
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
25. สวิตเซอร์แลนด์ 5 ค่าสิทธิในการใช้งานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรืองานวิทยาศาสตร์ใดๆ
    แต่ไม่รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์ม หรือเทปบันทึกภาพสำหรับ
    การกระจายเสียง ทางวิทยุหรือโทรทัศน์
  10 ค่าสิทธิกรณีสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง 
    สูตรหรือกรรมวิธีลับใดๆ
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ แต่ประเทศไทยจะต้องลดภาษีลง คงเก็บได้จริงไม่เกิน
    ร้อยละ 10 ของค่าสิทธิ ถ้าหากเข้าเงื่อนไข 2 ประการ คือ ตามกฎหมา
    ของสวิสเซอร์แลนด์ไม่เก็บภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าสิทธิที่จ่ายให้แก่ผู้ไม่มีถิ่น
    ที่อยู่ในสวิตฯ และในการเครดิตภาษีในสวิสเซอร์แลนด์ยอมให้ถือเป็น
    ค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ร้อยละ 50 ของค่าสิทธิ
26. อิสราเอล 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ไม่รวมฟิล์ม
    ภาพยนตร์ หรือฟิล์ม หรือเทปสำหรับการกระจายเสียงของวิทยุหรือโทรทัศน์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ 
27. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
28. สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
29. สหรัฐอเมริกา 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งซอฟแวร์
    และฟิล์มภาพยนตร์ งานฟิล์ม เทป หรือการกระทำอื่นๆ เพื่อถอดแบบ
    สำหรับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงของวิทยุหรือโทรทัศน์
  8 ค่าสิทธิกรณีการใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
30. สาธารณรัฐประชาธิปไตย 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
    ประชาชนลาว    
31. สาธารณรัฐมอริเชียส 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรืองานวิทยาศาสตร์ แต่ไม่รวมถึง
    ฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์ม เทป หรือดิสก์ที่ใช้ในการกระจายเสียง
    ทางวิทยุ หรือทางโทรทัศน์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
32. ลักเซมเบอร์ก 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
33. สาธารณรัฐประชาชน 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
     บังกลาเทศ    
34. เนปาล 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
35. สเปน 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ (ไม่รวมถึงฟิล์ม
    ภาพยนตร์ เทป วิทยุ โทรทัศน์)
  8 ค่าสิทธิในการเช่าทรัพย์สินแบบสิสซิ่ง การใช้หรือสิทธิในการใช้อุปกรณ์
    ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
36. นิวซีแลนด์ 10 การใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม วิทยาศาตร์
    หรือพาณิชยกรรม ฟิล์มภาพยนตร์ ฟิล์ม หรือวีดีโอเทป เทป หรืออุปกรณ์
    อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ การรับหรือ
    สิทธิในการรับภาพยนตร์หรือเสียงโดยจานดาวเทียม หรือเคเบิ้ล หรือ
    ใยแก้วนำแสง การใช้หรือสิทธิในการใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระจาย
    เสียงทางโทรทัศน์ หรือวิทยุโดยจานดาวเทียม หรือเคเบิ้ล หรือเส้นใยแก้วนำแสง
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
37. เดนมาร์ก 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
38. อุซเบกิสถาน 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
39. สาธารณรัฐไซปรัส 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ละคร ดนตรี ศิลปหรือวิทยาศาสตร์ รวมถึง
    ซอฟท์แวร์ ฟิล์มหรือภาพยนตร์  หรือเทปที่ใช้ในการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
  10 ค่าสิทธิในการให้ใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร์
    หรือข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ในทางอุตสาหกรรม พาณิยกรรม หรือ
    วิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
40. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
41. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร์ (ไม่รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์
    ฟิล์มเทปหรือดิสก์ในการกระจายเสียงทางวิทยุโทรทัศน์)
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
42. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
43. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
44. นอร์เวย์ 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวิทยาศาสตร์
  10 ค่าสิทธิในการใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ 
45. บาห์เรน 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
46. โอมาน 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
47. สโลวีเนีย 10 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม  ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์  รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์
    ถ่ายทอดสด  ฟิล์ม  เทป  หรือการกระทำอื่นเพื่อการใช้หรือการถอดแบบ
    ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์  และในการใช้อุปกรณ์
    ทางอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือวิทยาศาสตร์
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ 
48. ยูเครน 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
49. ตุรกี 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
50. ฮ่องกง 5 ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวิทยาศาสตร์
  10 ค่าสิทธิในสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  แบบหรือหุ่นจำลอง  แผนผัง  สูตรลับ
    หรือกรรมวิธีลับใดๆ 
  15 ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
51. เซเชลล์ 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
52. คูเวต 20 ค่าสิทธิทุกกรณี 
53. รัสเซีย 15 ค่าสิทธิทุกกรณี
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, April 4, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161