ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
 
ห้องข่าวสรรพากร
สารจากอธิบดี
วารสารสรรพากร
จุลสารสรรพากร
eTaxinfo
ข่าวสาร บท.
 
ส่วนกลาง   
 
  คำสั่งย้ายข้าราชการ   
 
  คำสั่งเลื่อนข้าราชการ   
 
  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน   
 
  คำสั่งอื่น ๆ   
 
  หนังสือเวียน   
 
  คำสั่งเกี่ยวกับการให้รักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน/กำกับดูแลการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร   
 
  คำสั่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ   
 
  ทะเบียนประวัติ   
 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   
 
  ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง   
 
  วินัย   
 
  มอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด   
 
  มอบอำนาจสรรพากรภาค   
 
  มาตรการที่ 3   
 
ภาค 1   
 
ภาค 2   
 
ภาค 3   
 
ภาค 4   
 
ภาค 5   
 
ภาค 6   
 
ภาค 7   
 
ภาค 8   
 
ภาค 9   
 
ภาค 10   
 
ภาค 11   
 
ภาค 12   
แถลงข่าวกรมสรรพากร
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์
อบรม/สัมมนา/พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบข้อมูลบนเครือข่าย
ประมวลภาพ
ข่าวสารอื่น ๆ
e-Book