ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ทั่วโลก Click เพื่อ Search
คำพ้องเสียง
 
 

กรมสรรพากร ขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมส่งใบกำกับภาษีไปชิงรางวัลที่ ตู้ ป.ณ. 345 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 และติดตามผลรางวัลได้ที่ www.rd.go.th และรายการ "ใบกำกับภาษีมีรางวัล"  สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 18.15 น. โดยประมาณ และจะประกาศผลผ่านทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

อ่านรายละเอียดข่าว  

ปชส. 2/2549

 

 

space

                        (1) เป็นต้นฉบับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ  ซึ่งออกโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  กรณีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีต้องตรงกับชื่อผู้ส่งเข้าจับรางวัล

                        (2) เป็นใบกำกับภาษีที่ออกก่อนเดือนที่จับรางวัล และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงเดือนที่จับรางวัล

                        (3) ผู้ส่งต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ e-mail ด้านหลังของใบกำกับภาษี ให้ชัดเจน

                        (4) การส่งใบกำกับภาษีเข้าจับรางวัล ให้ส่งทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ป.ณ.345 สามเสนใน กรุงเทพฯ10400 เท่านั้น โดยจะส่งจำนวนกี่ฉบับในซองเดียวกันก็ได้  ใบกำกับภาษีที่ส่งเข้ามาจับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสรรพากร

 

 

 

space

                        ประชาชนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการและลูกจ้างกรมสรรพากร  

 

 

space

                       (1) กรมสรรพากรจะทำการจับรางวัลทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดย

                                 (1.1) ให้มีการจับรางวัลใบกำกับภาษีสัญจรในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง (ในเดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม ตามลำดับ)

                                 (1.2) ให้มีการจับรางวัลใบกำกับภาษี ณ สถานที่บันทึกเทปโทรทัศน์ จำนวน 8 ครั้ง สำหรับเดือนอื่น ๆ ยกเว้นเดือนที่ระบุไว้ใน (1.1)

                       (2) เงินรางวัลแต่ละครั้งมีมูลค่ารวม 1,900,000 บาท ประกอบด้วย
                         รางวัลที่ 1             จำนวน   1 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ 500,000 บาท
                         รางวัลที่ 2             จำนวน   4 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท
                         รางวัลที่ 3             จำนวน 10 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ   50,000 บาท
                         รางวัลที่ 4             จำนวน 50 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ   10,000 บาท

                        กรณีที่กรมสรรพากรตรวจสอบใบกำกับภาษีแล้ว ปรากฎว่าใบกำกับภาษีนั้น ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกรมสรรพากรฉบับนี้ผู้ส่งใบกำกับภาษีไม่มีสิทธิได้รับรางวัล และ กรมสรรพากรจะไม่จับรางวัลทดแทน

                       (3) ใบกำกับภาษีที่กรมสรรพากรได้รับในแต่ละเดือน จะนำไปใช้จับรางวัลในเดือนถัดไปเพียงเดือนเดียวเท่านั้น

                       (4) ผู้ส่งใบกำกับภาษี มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละเดือนที่จับรางวัล โดยไม่ซ้ำรายกับผู้ที่เคยได้รับรางวัล ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับถึงเดือนก่อนเดือนที่จับรางวัล

                       (5) กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการจับรางวัล ให้คณะกรรมการตัดสินการจับรางวัลใบกำกับภาษี ซึ่งกรมสรรพากรแต่งตั้ง เป็นผู้ชี้ขาด

                       

 

 

space

                         กรมสรรพากรจะประกาศผลการจับรางวัลทางเว็บไซต์ www.rd.go.th และดำเนินการแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี รายการ "ใบกำกับภาษีมีรางวัล" ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 18.15 น. โดยประมาณ และจะประกาศผลผ่านทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 

 

space

                         (1) กรมสรรพากรสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีก่อนจ่ายเงินรางวัล

                         (2) กรมสรรพากรจะมีหนังสือแจ้งการได้รับรางวัลทางไปรษณีย์  ให้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทราบ และให้มารับรางวัลด้วยตนเอง ภายใน 1 เดือนนับจากวันประกาศผล มิฉะนั้น กรมสรรพากรจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการรับรางวัล

                         (3) ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานหนังสือแจ้งการได้รับรางวัลจากกรมสรรพากรไปแสดง พร้อมทั้งหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิ ได้รับรางวัลจริง  ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับรางวัลระบุที่อยู่ด้านหลังของ ใบกำกับภาษีที่ส่งไปจับรางวัลว่าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รับรางวัลได้ที่ กองคลัง กรมสรรพากร และกรณีที่ระบุที่อยู่ด้านหลังของใบกำกับภาษีที่ส่งไปจับรางวัลว่าอยู่ในต่างจังหวัด ให้รับรางวัลได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในจังหวัดนั้น

                         (4) กรมสรรพากรจะจ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คระบุชื่อผู้ได้รับรางวัล โดยเงินรางวัลที่จ่ายจะเป็นยอดสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว

 

 

space
Last Update : Thursday, November 3, 2005