ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

 

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๕

 

             อธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๒) ครั้งที่ ๔๕ (๒/๒๕๖๑) จำนวน ๘๑ ราย เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ท่านและทางราชการ จึงขอให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๕ (๒/๒๕๖๑) โปรดเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศผู้สอบบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร และบทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และหลักสูตร "การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี" (Coaching) ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพระอุเทน ๑ ชั้น ๒ อาคารกรมสรรพากร โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดการปฐมนิเทศดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ข่าวที่น่าสนใจ และเมื่อสิ้นสุดการอบรมปฐมนิเทศท่านจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

             ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถสอบถามผ่านทางเว็ปไซต์กรมสรรพากร ได้ที่ www.rd.go.th ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > กระดานถาม-ตอบ  หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๙๘๑๗ หรือ ๐ ๒๒๗๒ ๙๑๗๐ ในวันและเวลาราชการ (กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อแสดงตนในการเข้ารับการอบรม)

 

 

 

clear-gif
Last update : Thursday, November 8, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์