ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

 

เตรียมตัวเพื่อการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ ๔๗ (๑/๒๕๖๒)

 

              ตามที่กรมสรรพากรได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๗ (๑/๒๕๖๒) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๒) ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th  >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  >  ยื่นแบบ  >  คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๒) ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ นั้น

              ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ท่านและทางราชการ จึงขอให้ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ (บภ.๐๒) โดยจัดหาผู้รับรองความประพฤติซึ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือข้าราชการทหารที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่พันตำรวจเอกขึ้นไป หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร ก่อนการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๒)

               ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้

     ๑. ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามแบบ(บภ.๐๒)   

   Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร   

     ๒. ข้อมูลของผู้รับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามแบบหนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร   

   Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร   

 

หมายเหตุ

๑. กรณีผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ยื่นคำขอกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอธิบดีกรมสรรพากร

๒. ให้ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร ไปยังกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๖๑๙-๘๒๕๐ หรือ E-mail:morbor@rd.go.th

 

                 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th  >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > กระดานถาม-ตอบ  หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๒-๙๖๗๗ ในวัน เวลาราชการ

 

 

clear-gif
Last update : Monday, April 29, 2019

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์