ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
อ้างอิงรูปภาพอ้างอิง
 

                      คำพิพากษาฎีกาที่ 1810/2540

                     บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

โจทก์

                     กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส, 63, 27 ตรี

                               ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

                 โจทก์เป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แม้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเป็นบริษัทหรือหุ้นส่วนนิติบุคคล ก็ต้องอยู่ในบังคับมาตรา 63 คือ ต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีที่ถูกหักภาษีเกินไป เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จำเลยจึงไม่ต้องคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่โจทก์
                      กรณีของโจทก์มีบทบัญญัติมาตรา 3 เตรส แห่ง ป.ร.ก. บัญญัติให้นำกำหนดเวลาขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 63 มาใช้บังคับโดยเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำอายุความหรือกำหนดเวลา ตาม ม. 164 (เดิม) หรือ 193/30 และมาตรา 27 ตรี ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้กรณีทั่วไปมาใช้บังคับ (อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 9911/2539 บริษัท ทนอร์ฟา จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย)

space


Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 1.0

Last update : Tuesday, November 11, 2008
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร