ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


                      คำพิพากษาฎีกาที่ 1810/2540

                     บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

โจทก์

                     กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส, 63, 27 ตรี

                               ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

                 โจทก์เป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แม้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเป็นบริษัทหรือหุ้นส่วนนิติบุคคล ก็ต้องอยู่ในบังคับมาตรา 63 คือ ต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีที่ถูกหักภาษีเกินไป เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จำเลยจึงไม่ต้องคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่โจทก์
                      กรณีของโจทก์มีบทบัญญัติมาตรา 3 เตรส แห่ง ป.ร.ก. บัญญัติให้นำกำหนดเวลาขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 63 มาใช้บังคับโดยเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำอายุความหรือกำหนดเวลา ตาม ม. 164 (เดิม) หรือ 193/30 และมาตรา 27 ตรี ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้กรณีทั่วไปมาใช้บังคับ (อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 9911/2539 บริษัท ทนอร์ฟา จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย)

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update : Monday, June 20, 2011

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161