ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สรุปเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

 

 

กรณีปกติ

กรณีสิทธิประโยชน์

1.กำไรนิติบุคคล

30% จากกำไรสุทธิ

นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ยกเว้นภาษี สำหรับกำไรสุทธิไม่เกิน 1.5 แสนบาท
-15% สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1.5 แสนบาทไม่เกิน 1 ลบ.
-25% สำหรับกำไรสุทธิ 1-3 ลบ.
-30% สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 3 ลบ.

2. การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

 

 

        2.1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ไม่น้อยกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี

หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ร้อยละ 40 ในวันที่ทรัพย์สินมา

        2.2 อาคาร โรงงาน

ไม่น้อยกว่า 20 รอบระยะเวลาบัญชี

หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ร้อยละ 25 ในวันที่ทรัพย์สินมา

        2.3 เครื่องจักรอุปกรณ์

ไม่น้อยกว่า 5 รอบระยะเวลาบัญชี

หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ร้อยละ 40 ในวันที่ทรัพย์สินมา

3. เงินปันผลและผลประโยชน์ที่ VC ได้รับจากการถือหุ้นใน SMEs

หัก ณ ที่จ่าย 10% หรือนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ยกเว้น

4. เงินปันผลและผลประโยชน์ที่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้รับจาก VC ที่ได้รับยกเว้นภาษีตาม 3.

หัก ณ ที่จ่าย 10% หรือนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ยกเว้น

clear-gif
Last update :
 Monday, June 2, 2008