ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
Un title page
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2547 (ผลจัดเก็บรายเดือน) 
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน   
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
772,236.412
608,000.000
164,236.412
27.01
627,682.485
144,553.927
23.03
  ตุลาคม
45,829.576
35,393.594
10,435.982
29.49
37,457.958
8,371.618
22.35
  พฤศจิกายน
46,033.535
38,668.241
7,365.294
19.05
40,107.295
5,926.240
14.78
  ธันวาคม
49,824.836
36,769.287
13,055.549
35.51
37,788.000
12,036.836
31.85
  มกราคม
53,222.933
43,251.609
9,971.324
23.05
45,051.105
8,171.828
18.14
  กุมภาพันธ์
51,368.986
42,372.382
8,996.604
21.23
43,021.042
8,347.944
19.40
  มีนาคม
55,556.720
46,945.961
8,610.759
18.34
47,024.746
8,531.974
18.14
  เมษายน
54,763.617
44,044.889
10,718.728
24.34
45,320.565
9,443.052
20.84
  พฤษภาคม
141,494.243
104,565.405
36,928.838
35.32
94,809.778
46,684.465
49.24
  มิถุนายน
49,552.394
40,717.967
8,834.427
21.70
55,793.738
(6,241.344)
(11.19)
  กรกฎาคม
50,675.726
42,763.706
7,912.020
18.50
42,528.572
8,147.154
9.16
  สิงหาคม
121,999.802
90,929.899
31,069.903
34.17
 78,106.745
43,893.057
56.20
  กันยายน
51,914.044
 41,577.060
10,336.984
24.86
60,672.941
(8758.90)
(14.44)

Last Update : October 18,2004

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161