ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
Un title page
สรุปวิธีการใช้โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,1ก,1กพิเศษ เวอร์ชั่น 2.02

สรุปขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
     ก) จัดเตรียมเอกสารเรียงตามต้องการ
     ข) เริ่มป้อนข้อมูลเดือน มกราคม พร้อมกรอกค่าลดหย่อนประมาณการทั้งปี
     ค) บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย (ห้ามทำข้อมูลข้ามเดือน)
     ง) ประมวลผลเมนูที่ 2 ข้อย่อยที่ 1
     จ) ประมวลผลออกสื่อฯ
     ฉ) สำรองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

1. ประโยชน์จากการใช้โปรแกรม
     1.1 โปรแกรมจะคำนวณภาษีแต่ละเดือนให้ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
     1.2 สามารถบันทึกภาษีย้อนหลัง โดยยึดเอาภาษีที่ได้นำส่งไปแล้วได้ และพอถึงเดือนปัจจุบันให้โปรแกรมคำนวณให้
     1.3 โปรแกรมจะ Adjust ภาษีให้พอดีไม่มีภาษีชำระเพิ่มหรือขอคืนเมื่อถึงสิ้นปี(เดือนธันวาคม)
     1.4 โปรแกรมจะพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1 แต่ละเดือนไห้ได้
     1.5 หากบันทึกข้อมูลครบ 12 เดือนโปรแกรมจะพิมพ์ ภ.ง.ด. 1ก หรือ 1ก พิเศษ นำไปยื่นในลักษณะของสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ได้
     1.6 โปรแกรมสามารถบันทึกภาษีย้อนหลังที่ได้นำส่งภาษีไปแล้วได้
     1.7 โปรแกรมจะพิมพ์ ภ.ง.ด.91 ให้กับข้าราชการหรือพนักงานได้เมื่อถึงสิ้นปีภาษี นำไปยื่นได้ทันที
     1.8 สามารถรวมข้อมูลจากหน่วยงานย่อย ที่มีหน่วยงานหลักเป็นผู้ยื่นภาษีได้
     1.9 สามารถประมวลผลเป็น ภ.ง.ด.91 ยื่นด้วยสื่อฯ (ภ.ง.ด.92) (สำหรับเอกชน)
     1.10 สามารถนำข้อมูลยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต (สำหรับเอกชน)
2. วิธีการติดตั้ง

     2.1 ติดตั้งโปรแกรมจากซีดีที่ได้ไป จะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ได้
     2.2 ปรับปรุงเวอร์ชั่นจากแผ่นปรับปรุงเวอร์ชั่น หรือจากการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th หัวข้อบริการ อิเล็คทรอนิค>> คลิ๊กที่หัวข้อยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์>>เข้าหัวข้อแต่ส่วน>>คลิ๊กหัวข้อปรับปรุงเวอร์ชั่น หรือขอ Copy ชุดปรับปรุงเวอร์ชั่นได้จากหน่วยงานสรรพากรทั่วราชอาณาจักร
     2.3 ยื่นหนังแจ้งความประสงค์หรือโทรศัพท์ ขอยื่นแบบในลักษณะสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ (สส.01) เพื่อขอเลขทะเบียนรับยื่นและนำไปบันทึกในเมนูที่ 1 ข้อย่อยที่ 1 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนา งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ทั่วประเทศ หากไม่มีเลขที่รับยื่น จะไม่สามารถประมวลผลพิมพ์แบบฯ และนำส่งในลักษณะของสือฯ ได้
3. วิธีการบันทึกข้อมูล

     3.1 เริ่มใช้งานโปรแกรม

        3.1.1 เข้าโปรแกรมโดยการใส่ UserID = admin, Password = password
        3.1.2 เข้าเมนู 1 ข้อ 1 กดปุ่มเพิ่ม.เพื่อบันทึกรายการของผู้หักภาษีฯ พร้อมเลขทะเบียนยื่นด้วยสื่อฯ จากนั้นกดปุ่มบันทึก
     3.2 เริ่มบันทึกข้อมูลพนักงานต้นปี

หากเป็นการเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรก ให้เปิดเมนู 1 ข้อ รายละเอียดผู้ถูกหัก จะเริ่มที่เดือนมกราคมให้ ควรจะเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะจะทำให้มีข้อมูลครบ 12 เดือน เพราะสิ้นปีเครื่องจะประมวลข้อมูลเป็น ภ.ง.ด.1ก หรือ 1ก พิเศษให้ จากนั้นโปรแกรมจะนำข้อมูลของเดือนมกราคมไปจำลองเป็นเงินได้ของเดือนกุมภาพันธ์ให้ทันทีหลังจากทำการประมวลผลปิดงบภาษีประจำเดือน เมนู 2 ข้อ 1 โดยเริ่มป้อนดังนี้
        3.2.1 ป้อนรายละเอียดพนักงาน โดยถ้าเป็นสัญชาติไทยให้บันทึกเลขประจำตัวประชาชน หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ Enter ผ่าน เครื่องจะ set เป็น 0 ให้ 10 หลัก หรือหากทราบมาแก้ไขได้ที่เดือนไหนก็ได้ หากมีข้อมูลครบ พนักงานผู้นั้นจะสามารถใช้แบบ ภ.ง.ด.91 จากโปรแกรมนำไปยื่นได้ทันทีเมื่อถึงสิ้นปี
        3.2.2 กรณีป้อนเงินได้ โดยให้เงินเดือนเป็นรายการแรกหากมีเงินเดือน,พนักงานรายวันให้รวมมากรอกทั้งเดือน ระบุจำนวนคราวเป็นรายเดือน จากนั้นป้อนเงินได้อื่นๆ หากไม่มีเงินเดือนก็ป้อนเงินอื่นได้ กรณีเงินได้ที่ไม่จ่ายประจำให้ระบุจำนวนคราวเป็นไม่แน่นอน
        3.2.3 กรณีป้อนเงินค่าลดหย่อน ให้นำค่าลดหย่อนของพนักงานเช่นเงินประกันชีวิต ทั้งปีตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.02 หากต่ำกว่าจะต้องหารเฉลี่ยจากเดือนที่เริ่มทำงานถึงสิ้นปี เช่น ประกันชีวิต 20000 หาร 12 เท่ากับ 1666.67 นำมากรอกใส่ ณ เดือนมกราคม หรือเดือนที่เริ่มจ่ายเงินได้, ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน หากไม่ทราบให้นำดอกเบี้ยของปีที่แล้วมาหารเฉลี่ยและกรอกไว้ จากนั้นทิ้งไว้ไปจนถึงเดือนธันวาคม โดยดูจากรายงานสะสมค่าลดหย่อน ให้เข้ามาปรับปรุงอีกทีว่าหากหักไว้เกินหรือเกินอย่างไร ให้ปรับปรุง ณ เดือนธันวาคม ทั้งนี้ก็เพราะจะให้มีการหักภาษีไว้พอดี และควรปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็นปัจจุบันเสมอ
        3.2.4 กรณีป้อนภาษีย้อนหลังหรือป้อนภาษีที่คำนวณเอง กรณีที่ไม่ได้เริ่มคำนวณภาษีตั้งแต่ต้นปี โปรแกรมสามารถที่จะบันทึกภาษีที่ได้ยื่นไปแล้วตรงๆ ได้ โดยในหน้าบันทึกพนักงานและเงินได้ จะมีช่องให้คลิ๊ก ว่า "ไม่ต้องการให้เครื่องคำนวณภาษีให้" จากนั้นโปรแกรมจะยอมให้ป้อนภาษีที่ท่านได้ยื่นไว้ได้ ให้ทำทุกเดือนที่ผ่านมาในอดีตจนถึงเดือนปัจจุบัน ควรจะปล่อยให้เครื่องคำนวณภาษีให้เอง จากนั้นโปรแกรมจะพยายาม Adjust ภาษีให้พอดี
        3.2.5 กรณีป้อนเงินรางวัล(เฉพาะราชการ)หรือเงินค่าล่วงเวลา ที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.1 ให้ทำการปรับปรุงเวอร์ชั่นเสียก่อน จากนั้นโปรแกรมจะมีเพจ "เงื่อนไข/กรณีเงินได้อื่นๆ ที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.1" ถัดจากเพจเงินได้ท่านสามารถที่จะป้อนเงินรางวัลที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.1ได้ หากเป็นการบันทึกย้อนหลังก็จะต้องให้นำเงินรางวัลที่มีมาบันทึกที่ช่องนี้เพราะเงินได้จะแยกไปเป็น ภ.ง.ด.1ก ให้เมื่อถึงปลายปี กรณีของศาลแขวงหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีพนักงานที่ไม่เบิกเงินจากกรมบัญชีคลังจังหวัดหรืออำเภอ ให้กรอกลงในช่องเงินได้อื่นๆ เพจเงินได้ ได้ทันที
         3.2.6 กรณีป้อนเงินประจำตำแหน่งตกเบิก (เฉพาะราชการ) ให้นำเงินประจำตำแหน่งตกเบิกที่ได้ กรอกรวมลงในช่องเงินได้อื่นๆ และในเดือนถัดไปให้ไปนำออก เหลือเฉพาะเงินประจำตำแหน่งในเดือนนั้นๆ         3.2.7 กรณีป้อนเงินตกเบิกที่เกิดจากเงินเดือน ให้กรอกในช่องเงินตกเบิกปกติ
     3.3 กรณีเริ่มใช้โปรแกรมกลางปี ให้ดำเนินการตามข้อ 3.2 , 3.2.1 - 3.2.5

     3.4 กรณีพนักงานเข้าระหว่างปี ให้เปิดเดือนที่เริ่มจ่ายเงินได้และบันทึกรายชื่อพนักงานและเงินได้ลงไป
ค่าลดหย่อนให้เริ่มหารด้วยจำนวนเดือนที่เริ่มทำงานถึงสิ้นปี และให้นำเงินได้สะสม, ภาษีสะสม ,กบข.สะสม หรืออื่นๆ กรอกลงในช่องเงินได้สะสม ทั้งปีเพื่อโปรแกรมจะทำการคำนวณภาษีให้โดยอาศัยเงินได้และฐานภาษีเดิมที่ได้ชำระไว้ เพื่อการ Adjust ภาษีให้พอดี และพิมพ์ ภ.ง.ด.91 ให้
     3.5 กรณีพนักงานลาออก
เดือนที่ถัดไปที่ไม่มีการจ่ายเงินได้และเงินได้เพราะเหตุออกจากงานแล้วให้ทำการค้นหาชื่อพนักงานรายนี้ขึ้นมาแล้วเลือกสถานภาพการทำงานเป็นลาออก
     3.6 กรณีพนักงานลาออก แล้วกลับมาทำงานในปีภาษี เข้าทำรายการเดือนที่เริ่มเข้ามาทำงาน
ค้นหารายชื่อพนักงานแล้วเลือกสถานภาพการทำงานว่าเป็นปฎิบัติงาน
     3.7 กรณีลาคลอดไม่ได้รับเงินเดือน
เข้าทำการรายการเดือนที่ถัดจากที่ไม่มีการจ่ายเงินได้แล้วให้ทำการค้นหาชื่อพนักงานรายนี้ขึ้นมาแล้วเลือกสถานภาพการทำงานเป็นลาคลอด จากนั้นเดือนที่เริ่มจ่ายเงินได้ให้ค้นหารายนี้มาแล้วเลือกสถานภาพเป็นปฏิบัติงาน
     3.8 กรณีต้องการลบพนักงานออกจากโปรแกรม ถ้าเป็นเอกชนให้ลบถอยหลังกลับมาจนถึงเดือนมกราคม หรือถ้าต้องการลบทั้งหมด แนะนำให้ลงโปรแกรมทับลงไปใหม่ โดยไม่ต้อง Remove ออก
4. กรณีออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ)

    ระหว่างปี กรณีมีพนักงานลาออกจะต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) ให้เข้าไปประมวลผล ภ.ง.ด.1ก หรือ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ก่อนจากนั้นถึงจะพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้
5.วิธีการยื่นแบบในลักษณะของสื่อ(ดิสเก็ต)

   นำแผ่นดิสเก็ตเปล่าใส่เครื่อง แล้วประมวล ภ.ง.ด.แต่ละประเภทจะได้แบบแสดงรายการ และเลเบลปิดหน้าดิสและซอง พิมพ์ยื่นได้ทันที และให้นำแบบฯ ,แผ่นดิสที่ปิดเลเบล พร้อมเช็ค(ถ้ามี) มายื่นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ได้ทั่วประเทศ
6. การสำรองข้อมูลในแต่ละเดือน หรือสำรองข้อมูลส่งมาให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้

   กรณีพบปัญหา ให้เข้าไปเมนูส่วนช่วยเหลือ เลือกสำรองข้อมูลเก็บไว้ในดิสเก็ตหรือที่ปลอดภัย หรือนำส่งกรมสรรพากรทางอีเมล์ khanrung.ke@pasi.rd.go.th หรือ matee.so@pasi.rd.go.th พร้อมแจ้งรายละเอียดผู้แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ หรือปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขข้อมูลให้
7. กรณีเงินบำเหน็จหรือเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน

    สำหรับส่วนราชการ ให้ระบุเงินบำเน็จ และจำนวนปีที่ทำงานในหน้าของกรณีเงินบำเน็จ และไม่ต้องบันทึกค่าลดหย่อนในหน้าค่าลดหย่อนในเดือนที่ที่มีเงินบำเน็จ จากนั้น save และสามารถพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.91 ได้
    สำหรับส่วเอกชน ให้ระบุเงินบำเน็จ หรือเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน รวมทั้งระบุเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน เพื่อสำหรับหรับเป็นฐานในการคิดภาษี และจำนวนปีที่ทำงานในหน้าของกรณีเงินบำเน็จ และไม่ต้องบันทึกค่าลดหย่อนในหน้าค่าลดหย่อนในเดือนที่ที่มีเงินบำเน็จ จากนั้น save และสามารถพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.91 ได้
8. ประมวลผล ภ.ง.ด.91 ด้วยสื่อฯ (ภ.ง.ด.92)

   สำหรับกรณียื่น ภ.ง.ด.91 ด้วยสื่อฯ(ภ.ง.ด.92) ผู้ใช้สามารถเลือกผู้ถูกหักเป็นรายบุคคล หรือสามารถเลือกทั้งหมดได้ และคลิ๊กเลือกประมวลผล โปรแกรมจะทำการประมวลผลสร้างข้อมูล ภ.ง.ด.91 ทุกรายที่ได้เลือกไว้ และสามารถนำข้อมูลบันทึกลงแผ่นดิสเก็ต พร้อมรายงานต่างๆยื่นแนบพร้อมดิสเก็ต

9. กรณีที่หน่วยงานหลักเป็นผู้ยื่นภาษีแทนหน่วยงานย่อย

      กรณีนี้ใช้สำหรับหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยและหน่วยงานหลักจะเป็นผู้รวมข้อมูลเพื่อนำยื่น ภาษี และจะใช้สำหรับกรณียื่นด้วยสื่อฯกับกรมสรรพากรเท่านั้น โดยทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อยทุกแห่ง ต้องติดตั้งโปรแกรมคำนวณภาษีฯสำหรับราชการ เป็นเวอร์ชั่น 2.00 หรือหากเคยใช้โปรแกรมอยู่ก่อนหน้านี้ก็ให้ทำการปรับปรุงโปรแกรมโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่
   ขั้นตอนมีดังนี้
  10. 1. หน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงานจะบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน และที่เมนูที่ 1 ข้อย่อยที่ 1 ในส่วนของหน่วยงานย่อย/ส่วน/แผนก ให้ระบุให้ชัดเจนว่าคือหน่วยงานอะไร ดังนั้นจะมีชื่อแตกต่างกัน แต่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงาน, ชื่อหน่วยงานและเลข สส.01 จะต้องเป็นเลขเดียวกัน จากนั้นเมื่อสิ้นเดือนในแต่ละเดือน หน่วยงานย่อยแต่ละที่ ให้เข้าที่เมนูที่ 6 ส่วนช่วยเหลือ เลือกข้อย่อยที่ 6 ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่นำส่งภาษี โดยเตรียมแผ่นเปล่า และเลือกปีและเดือนให้ถูกต้อง ข้อมูลในเดือนนั้นๆ จะถูกบันทึกลงแผ่น และพิมพ์ใบนำส่งฯแนบไปพร้อมกับดิสเก็ต เพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานหลัก ทุกเดือน
  10. 2. หน่วยงานหลัก จะรับแผ่นจากหน่วยงานย่อยทั้งหมด โดยให้เข้าที่เมนูที่ 6 ส่วนช่วยเหลือ เลือกข้อย่อยที่ 7. รวมข้อมูลหน่วยงานย่อย จากนั้นเลือกปีและเดือน และเลือกไปยังดิสเก็ต จากนั้นตรวจสอบและนำเข้าฐาน โดยให้ทำให้ครบทกุหน่วยงานย่อย เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ทำการเช็คความถูกต้องที่เมนูรายงานประจำเดือน และเลือกทีละหน่วยงานเพื่อเช็คความถูกต้องและประมวลผล ภ.ง.ด.1 ประจำเดือนที่เมนูที่ 5 ข้อย่อยที่ 2 เพื่อนำออกสื่อฯ หรือประมวลผลเพื่อดูแบบ ภ.ง.ด.1 หากรวมข้อมูลครบทั้งปี ก็สามารถประมวลผลออกเป็น ภ.ง.ด.1ก
10. นำข้อมูล ภ.ง.ด.1, 1ก ผ่านอินเทอร์เน็ต

   สำหรับกรณีที่ต้องการยื่น ภ.ง.ด. 1 ,1ก ผ่านเอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสามารถนำข้อมูลออกได้ โดยข้อมูลในระบบทั้งหมด จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอย่างใดอย่างหนึ่ง และนำออกที่เมนูที่ 5 ข้อย่อยที่ 12,13 จึงสามารถนำข้อมูลออกได้ หลังจากนั้นให้ติดตั้งโปรแกรมใบแนบ ภ.ง.ด.1 ของอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมคำนวณฯไป import เข้าที่โปรแกรมใบแบบภ.ง.ด.1 ของอินเทอร์เน็ต และจึงสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมใบแนบของอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้

11.
การลบข้อมูลผู้ถูกหักฯ เพื่อเตรียมยื่นภาษีปีถัดไป
   กรณีได้บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ต้องการทำรายการภาษีของปีถัดไปให้ดำเนินการดังนี้
  11.1 หลังจากที่ได้ประมวลผลในส่วน ภ.ง.ด.1 ของเดือนธันวาคมและประมวลผล ภ.ง.ด.1ก หรือ ภ.ง.ด. 1ก พิเศษแล้ว ให้ทำการสำรองฐานข้อมูลขึ้นแผ่น (เลือกเมนูที่ 6 ข้อย่อยที่ 1)
  11.2 ประมวลผลภาษี (เมนูที่ 2 ข้อย่อยที่ 1) ของเดือนมกราคม ของปีภาษีถัดไป โปรแกรมจะดึงข้อมูลเงินได้ และค่าลดหย่อนของเดือนธันวามคม มาเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมในปีถัดไป
  11.3 ลบข้อมูลรายการภาษี (เมนูที่ 1 ข้อย่อยที่ 5) เลือกลบข้อมูลของปีภาษี แล้วเลือกปีภาษี จากนั้นคลิ๊กตกลง
  11.4 เข้าทำการลบผู้ถูกหักฯ ที่ลาออกจากฐานข้อมูล โดยเข้าที่เมนูที่ 1 ข้อย่อยที่ 3 ทำรายละเอียดผู้ถูกหักภาษีฯ ค้นหารายที่ต้องการลบ และทำการลบโดยคลิ๊กที่ปุ่มกากบาท
  11.5 ปรับรายการเงินได้
  11.6 ทำการตรวจเช็คค่าลดหย่อนและปรับค่าลดหย่อน (โดยเริ่มประมาณการทั้งปี และหารเฉลี่ยจากเดือนที่เริ่มทำรายการภาษีจนถึงสิ้นปี)

12. กรณีการปรับเวอร์ชั่น 2.02 หลังจากทำรายการเดือนมกราคมไปแล้ว ให้ย้อนกลับไปทำกรายการเดือนมกราคม เลือกไม่ให้เครื่องคำนวณป้นภาษีไว้เท่าที่ชำระ ณ เดือนมกราคม จากนั้นเข้าเมนูที่ 2 ข้อ 1 สั่งประมวลผลโปรแกรมจะปรับค่าลดหย่อนจากการกรอกรายเดือนมาไว้เป็นทั้งปี

13. กรณีต้องการพิมพ์ ภ.ง.ด.91 หรือ นำออกสื่อฯ ภ.ง.ด. 92 นำไปยื่นได้ หรือจะนำข้อมูล ภ.ง.ด.92 ไปยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตกรณีนายจ้างยื่นแทนลูกจ้างก็ได้

หมายเหต
   
   ผู้ใช้งานควรมีการสำรองข้อมูลเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา

space
Last Update : Thursday, November 25, 2010