ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

มิถุนายน ๒๕๕๙

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐


วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๗


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๙(๒/๒๕๕๙)


วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๖

 


 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งการอบรมและต่อใบอนุญาตฯ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๓

 


 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๙

 


 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๕

 


 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

- วันครบกำหนดเวลาการอบรม ปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๔

- วันครบกำหนดเวลาการอบรม ปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๐

 


 

วันที่ ๑๑ และ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ดำเนินการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๙ (๒/๒๕๕๙)

- วันที่ ๑๑ มิ.ย. เวลา ๙.๐๐ น. ทดสอบวิชาการบัญชี เวลา ๑๓.๐๐ น. ทดสอบวิชาการสอบบัญชี

- วันที่ ๑๒ มิ.ย. เวลา ๙.๐๐ น. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรฯ

 


 

วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันอบรมปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี" รุ่นที่ ๓๘


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันสุดท้ายของการยื่นแบบ บภ.๐๗ สำหรับปีปฏิบัติงาน ๒๕๖๐

กรณีเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรในปีแรกจะต้องยื่นแบบ บภ.๐๗ ๒ ฉบับ ดังนี้

 

๑. กรณีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน


- ฉบับแรก  ยื่นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต สำหรับการปฏิบัติงานในปีที่ได้รับอนุญาต
- ฉบับที่ ๒  ยื่นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีที่ได้รับอนุญาต สำหรับการปฏิบัติงานปีถัดไป

๒. กรณีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ให้ยื่นแบบ บภ.๐๗ สำหรับการปฎิบัติงานในปีที่ได้รับอนุญาตและปีถัดไป ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต


 

 

clear-gif
Last update : Monday, June 6, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์