ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

มิถุนายน ๒๕๖๐

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐


วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๗


วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งอบรมและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๖


วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๓

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๘

 


วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๙

 


วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๕

 


วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

- วันครบกำหนดเวลาอบรม ปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๔

- วันครบกำหนดเวลาอบรม ปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๐

 


วันที่ ๑๐ และ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๒ (๒/๒๕๖๐)

 


 

วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี" รุ่นที่ ๔๑


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันสุดท้ายของการยื่นแบบ บภ.๐๗ สำหรับปีปฏิบัติงาน ๒๕๖๑

กรณีเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรในปีแรกจะต้องยื่นแบบ บภ.๐๗ ๒ ฉบับ ดังนี้

 

๑. กรณีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน


- ฉบับแรก  ยื่นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต สำหรับการปฏิบัติงานในปีที่ได้รับอนุญาต
- ฉบับที่ ๒  ยื่นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีที่ได้รับอนุญาต สำหรับการปฏิบัติงานปีถัดไป

๒. กรณีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ให้ยื่นแบบ บภ.๐๗ สำหรับการปฎิบัติงานในปีที่ได้รับอนุญาตและปีถัดไป ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต


 

 

clear-gif
Last update : Tuesday, March 21, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์