ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต

                  1.  ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ที่เมนู “สำนักงานบัญชีตัวแทน> โปรแกรมรับยื่นคำขอ (ตท.01,ตท.02)”

                  2. บันทึกข้อมูลตามที่ “โปรแกรมรับยื่นคำขอ (ตท.01,ตท.02)” กำหนดตามลำดับ

                  3.  เมื่อบันทึกข้อมูลแบบ ต.ท.01 ซึ่งเป็นข้อมูลของสำนักงานบัญชีผู้ยื่นคำขอ แล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม “ตกลง” แล้วระบบฯ จะให้บันทึกแบบ ต.ท.02 ข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่ทำสัญญาการตั้งตัวแทนฯ ให้ครบโดยอย่างน้อย 30 รายขึ้นไป สำหรับลูกค้าที่มีหลายสาขาจะนับเป็น 1 ราย

                  4.  เมื่อบันทึก ต.ท.02 แล้วเสร็จ กดปุ่ม “ตกลง” หากการยื่นคำขอดำเนินการได้สำเร็จ ระบบฯ จะขึ้นข้อความว่า “กรมสรรพากร ได้รับคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนเรียบร้อยแล้ว หมายเลขอ้างอิงในการสมัครเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของท่านคือ : A (ตัวเลข 10 หลัก)” ให้สั่งพิมพ์หน้าจอดังกล่าวเพื่อเก็บเป็นหลักฐานประกอบการการยื่นคำขอ และพิมพ์แบบ ต.ท.01 ที่บันทึกแล้วออกมาเพื่อ ลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                  5.  กรณีที่บันทึกคำขอแล้วเสร็จ และสั่งพิมพ์ข้อมูลแล้ว ได้มีหมายเหตุแจ้ง อักษร “ P ” หรือ “ V ”

                        P   -   หมายถึง  ข้อมูลที่แจ้งไม่ตรงกับฐานข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกรมสรรพากร

                        V   -   หมายถึง  ข้อมูลที่แจ้งไม่ตรงกับฐานข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากร

                        หากมีการแจ้งหมายเหตุดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลสำหรับแต่ละกรณีว่าไม่ถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลกรมสรรพากรด้วยเหตุใด และให้ไปดำเนินการแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อไป โดยให้แล้วเสร็จก่อนที่จะยื่นคำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01) กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

                  6.  กรณีสำนักงานบัญชีผู้ยื่นคำขอมีสถานประกอบการหลายสาขา ให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ยื่นคำขอ โดยในแบบ ต.ท.01 จะมีรายการให้บันทึกรายละเอียดของสาขา และแบบ ต.ท.02 ให้บันทึกลูกค้าของแต่ละสาขา

                  7.  กรณีมีปัญหาในการยื่นคำขอ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
โทรศัพท์ หมายเลข 0-2272-9166 หรือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลข 0-2272-9332
clear-gif
Last update :
 Monday, January 17, 2011

 


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161