ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การดำเนินการก่อนยื่นคำขอ

      1.  ศึกษารายละเอียดจาก


            1.1  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนฯ ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2546


            1.2  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต

และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547


            1.3  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต

และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนฯ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2552


            1.4  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรตามประกาศกรม สรรพากร เรื่องกำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547


            โดยเข้าไปดูที่เมนู “สำนักงานบัญชีตัวแทน > ข่าวสาร”


      2. หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรมสรรพากรดังกล่าว และประสงค์จะยื่นคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ให้ดำเนินการดังนี้

            2.1 Download แบบ ต.ท.03 สัญญาการตั้งตัวแทนและข้อตกลงในการแต่งตั้งสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ที่เมนู “สำนักงานบัญชีตัวแทน>Download แบบฟอร์ม”


            2.2  จัดทำสัญญาตั้งตัวแทนฯ ตามแบบ ต.ท.03 ดังกล่าวเป็นรายลูกค้า รายละ 3 ฉบับ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจให้ครบทุกฉบับ ระหว่างสำนักงานบัญชี กับลูกค้า ซึ่งตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจสำนักงานบัญชี เป็นตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ต้นฉบับสัญญาปิดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาคู่ฉบับที่เหลือปิดอากรแสตมป์ 5 บาท


            ทั้งนี้ ขอให้ตรวจข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของสำนักงานบัญชีและลูกค้า ว่าตรงกับข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับกรมสรรพากรเมื่อมีการ ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและหรือขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่


            2.3  เจ้าของสำนักงานบัญชี หัวหน้าสำนักงาน กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งรับผิดชอบ ในการให้บริการรับทำบัญชี แล้วแต่กรณี ต้องผ่านการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรตามหลักสูตรที่อธิบดีกำหนด ซึ่งตามประกาศอธิบดีกรม สรรพากร เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547 กำหนดให้ใช้หลักสูตรการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งจัดโดยองค์กรวิชาชีพฯ ที่อธิบดีกรมสรรพากรให้ความเห็นชอบ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี หรือหลักสูตรที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องมีจำนวนอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย

                  1)  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ชั่วโมง

                  2)  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3 ชั่วโมง

                  3)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ 3 ชั่วโมง

                  4) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 3 ชั่วโมง

                  (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 เป็นต้นไป)

            สำหรับรายชื่อองค์กรวิชาชีพฯ สามารถเข้าไปค้นหาเพื่อสอบถามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเมนู “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี>องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ”

           การอบรมดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอต้องมีหลักฐานหนังสือรับรอง และใบเสร็จรับเงินจากองค์กรวิชาชีพฯ ซึ่งต้องระบุชื่อองค์กรวิชาชีพ วันเดือนปีที่อบรม ชื่อ สกุล เลขผู้ทำบัญชีที่เข้ารับการอบรมและชื่อสำนักงานบัญชี โดยหลักฐานการอบรม ดังกล่าวต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ยื่นคำขอ

clear-gif
Last update :
 Monday, July 13, 2009

 


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161