ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2548 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2548 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
937,149.468
820,000.000
117,149.468
14.29
772,315.773
164,833.695
21.34
ตุลาคม
52,151.591
47,968.664
4,182.927
8.72
45,829.621
6,321.970
13.79
พฤศจิกายน
63,014.928
51,017.514
11,997.414
23.52
46,033.535
16,981.393
36.89
ธันวาคม
54,512.726
50,340.525
4,172.201
8.29
49,824.836
4,687.890
9.41
มกราคม
59,188.130
56,482.101
2,706.029
4.79
53,222.615
5,965.515
11.21
กุมภาพันธ์
62,821.023
55,042.961
7,778.062
14.13
51,368.988
11,452.035
22.29
มีนาคม
65,986.603
60,068.366
5,918.237
9.85
55,556.330
10,430.273
18.77
เมษายน
63,394.093
58,419.319
4,974.774
8.52
54,763.617
8,630.476
15.76
พฤษภาคม
171,336.408
148,609.863
22,726.545
15.29
141,494.243
29,842.165
21.09
มิถุนายน
59,494.924
52,780.852
6,714.072
12.72
49,552.193
9,942.731
20.07
กรกฎาคม
58,943.468
54,499.412
4,444.056
8.15
50,678.251
8,265.217
16.31
สิงหาคม
152,187.763
130,546.416
21,641.347
16.58
122,000.005
30,187.758
24.74
กันยายน
74,117.811
54,224.007
19,893.804
36.69
51,991.539
22,126.272
42.56

Last Update : October 21,2005

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161