ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2547 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ในประกาศนี้

                      “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่นไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบใด จังหวัด และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คณะผู้แทนในการบริหารราชการในต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

                      “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ และในกรณีจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ หรือในหลายกรมร่วมกันตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้หมายความรวมถึงปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรืออธิบดีของทุกกรมร่วมกันแล้วแต่กรณี

                      “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ

 

                ข้อ 2 การบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการที่รับบริจาคต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7

 

                ข้อ 3 กองทุนสวัสดิการต้องเป็นกองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และต้องเป็นกองทุนสวัสดิการที่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคไปใช้เพื่อเป็นสวัสดิการของ ข้าราชการในส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และส่วนราชการได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการไม่เกินหนึ่งกองทุน ในกรณีส่วนราชการใดจัดตั้งกองทุน สวัสดิการเกินหนึ่งกองทุน ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการกองทุนเดียวเท่านั้น

 

                ข้อ 4 ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการที่ส่วนราชการประสงค์จะให้ ผู้บริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อประกาศรายชื่อกองทุนสวัสดิการที่ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค ในกรณีส่วนราชการมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกินหนึ่งกองทุน ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อกองทุน สวัสดิการเพียงหนึ่งกองทุน เพื่อประกาศเป็นกองทุนสวัสดิการที่ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค

                      การแจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการทำเป็นหนังสือแจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการที่ส่วนราชการประสงค์จะให้ผู้บริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อประกาศรายชื่อกองทุนสวัสดิการที่ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค

                      กรณีส่วนราชการใดได้แจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการดังกล่าวได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นกองทุนสวัสดิการที่ผู้บริจาคได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการแล้ว หากส่วนราชการนั้นประสงค์จะยกเลิกรายชื่อกองทุนสวัสดิการดังกล่าว และจะแจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการใหม่ให้เป็นกองทุนสวัสดิการที่ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทำเป็นหนังสือแจ้งการยกเลิกรายชื่อกองทุนสวัสดิการที่ได้รับการประกาศรายชื่อไปแล้วและแจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการใหม่ต่ออธิบดีกรมสรรพากร

 

                ข้อ 5 ส่วนราชการที่ได้แจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการตามข้อ 4 ตั้งแต่ปีใด กองทุน สวัสดิการดังกล่าวจะได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นกองทุนสวัสดิการที่ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคตั้งแต่ปีที่มีการแจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการ เว้นแต่กรณีที่มีการประกาศรายชื่อกองทุนสวัสดิการใหม่แทนกองทุนสวัสดิการที่ได้มีการประกาศรายชื่อไปแล้วและส่วนราชการขอให้ยกเลิกรายชื่อ ให้ผู้บริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการที่ได้ยกเลิกรายชื่อไปแล้วยังคงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคดังกล่าวจนถึงวันก่อนวันที่ได้แจ้งยกเลิกรายชื่อ และให้ผู้บริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการใหม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคดังกล่าวตั้งแต่วันที่ที่ได้แจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการใหม่

 

                ข้อ 6 กองทุนสวัสดิการที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นกองทุนสวัสดิการที่ผู้บริจาคได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค จะต้องออกใบรับให้แก่ผู้บริจาคและต้องระบุลำดับที่ของกองทุนสวัสดิการที่ได้รับการประกาศไว้ในใบรับที่ออกให้แก่ผู้บริจาคด้วย

               “กรณีที่กองทุนสวัสดิการดังกล่าวรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ลงวันที่

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้ใช้ข้อมูลการบริจาคที่ปรากฏในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง โดยผู้บริจาคไม่ต้องแสดงใบรับต่อเจ้าพนักงานประเมิน”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 338) ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศนี้ได้ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย

 

                ข้อ 8  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

 

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

อธิบดีกรมสรรพากร

 

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งขอให้ประกาศรายชื่อกองทุนสวัสดิการ >>

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, April 2, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161