ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงRD Knowledge
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                    ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๔) และจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรฉบับใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น ๑๗ อาคารกรมสรรพากร ในวันและเวลาราชการ หรือหากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๙๖๗๗

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๖
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๖ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๖ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๗
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๗ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๗ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๘
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๔
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๕
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๖
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๖ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๗
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๘
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๘ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๙
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๙ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๒๐
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๒๙
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๐
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๑
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๒
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๓
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๔
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๔ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๕

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้อง

****************************
clear-gif
Last update : Tuesday, September 15, 2020

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์