ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                    ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๔) และจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรฉบับใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น ๑๗ อาคารกรมสรรพากร ในวันและเวลาราชการ หรือหากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๙๖๗๗

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔ (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๔
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๕
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๑๖
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๒๙
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๐
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๑

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้อง

****************************
clear-gif
Last update : Tuesday, June 18, 2019

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์