ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ข่าวสารรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                    ผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๑๒ ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๔) ภายในกำหนดเวลา สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรฉบับใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อขอรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น ๑๗ อาคารกรมสรรพากร ในวันและเวลาราชการ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๒-๙๖๗๗

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีภาษีอากร
รุ่น เลขทะเบียน
TA๐๐๐๐๔๖ - TA๐๐๐๑๕๙
๑๒ TA๐๐๑๙๓๒ - TA๐๐๒๐๐๕

****************************
clear-gif
Last update : Wednesday, November 15, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์