ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
clear-gif
หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
         เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 55)ฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13879 วันที่ : 9 ตุลาคม 2540
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายฝากที่ดินของบริษัทหรือ
         ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เลขที่หนังสือ : กค 0811/13980 วันที่ : 13 ตุลาคม 2540
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณรายได้และรายจ่ายจากการปรับปรุง
         ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14025 วันที่ : 14 ตุลาคม 2540
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การประเมินภาษีกรณีใช้ใบกำกับภาษีปลอม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14516 วันที่ : 21 ตุลาคม 2540
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าตอบแทนของพยาบาลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
         ตามจำนวนชั่วโมง และจำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14729 วันที่ : 27 ตุลาคม 2540
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้เอกสารของทางธนาคารในการบันทึกบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14736 วันที่ : 27 ตุลาคม 2540
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนเงินปันผลค้างจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14765 วันที่ : 28 ตุลาคม 2540
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15024 วันที่ : 31 ตุลาคม 2540
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
         อสังหาริมทรัพย์ของคนสาบสูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15076 วันที่ : 31 ตุลาคม 2540
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161