ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
มกราคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณรายจ่ายเนื่องจากการปรับปรุง
         ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00023 วันที่ : 7 มกราคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์
         ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00025 วันที่ : 7 มกราคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00131 วันที่ : 8 มกราคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่มีค่าหรือราคา
         เป็นเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00463 วันที่ : 15 มกราคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการขายที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00798 วันที่ : 22 มกราคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00872 วันที่ : 23 มกราคม 2541
7.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาจัดหาเรือขุดหัวสว่าน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00958 วันที่ : 23 มกราคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้จ่ายเงินได้มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00963 วันที่ : 23 มกราคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายหุ้น และภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01147 วันที่ : 29 มกราคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายเหล็กไหลที่ได้มาโดยทางมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01218 วันที่ : 25 มกราคม 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 19, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161