ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
เมษายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : เงื่อนไขการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีกำไรหรือขาดทุนจากการปรับปรุงระบบ
         การแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04028 วันที่ : 1 เมษายน 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำส่งภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04033 วันที่ : 1 เมษายน 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04092 วันที่ : 3 เมษายน 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04212 วันที่ : 7 เมษายน 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04248 วันที่ : 8 เมษายน 2541
6.
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.72/2540
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04270 วันที่ : 9 เมษายน 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการร่วมค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04292 วันที่ : 9 เมษายน 2541
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้แบ่งแยกในนามเดิม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04295 วันที่ : 9 เมษายน 2541
9.
เรื่อง : หารือการปฏิบัติราชการของสรรพากรภาค กรณีอำนาจในการอนุมัติการผ่อนชำระภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05090 วันที่ : 29 เมษายน 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนจากการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05098 วันที่ : 29 เมษายน 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 19, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161