ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
พฤษภาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าจัดการที่ได้รับจากกองทุน
         เสริมสร้างสภาพคล่องของสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00626 วันที่ : 21 พฤษภาคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีชำระราคาค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างจากเงินทดรองราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05165 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2541
3.
เรื่อง : อากรแสตมป์ การชำระอากรเป็นตัวเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05382 วันที่ : 6 พฤษภาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05435 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขอรับใบผ่านภาษีสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นนักแสดงสาธารณะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05436 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาระภาษีของกองทุนส่วนบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05486 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายฝากที่ดินภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ไถ่ทรัพย์คืน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05592 วันที่ : 13 พฤษภาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราของผู้ประกอบ
         กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05603 วันที่ : 13 พฤษภาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีสำหรับข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขาย
         เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07026 วันที่ : 25 พฤษภาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07155 วันที่ : 28 พฤษภาคม 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 19, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161